28 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.
[BS 05.12.1997]

Hoofdstuk VI. De veiligheidscommissie

Artikel 17

§1. Een commissie voor de veiligheid bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's, hierna " de commissie " genaamd, wordt ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de commissie berusten bij de Algemene Directie Crisiscentrum. De werkingskosten, met inbegrip van de vergoedingen voor de geraadpleegde of ingezette deskundigen, worden ingeschreven op het budget van deze dienst.

Verder is de commissie samengesteld uit :

  • een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;
  • een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
  • een vertegenwoordiger van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten;
  • een vertegenwoordiger van de Federale Politie;
  • een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie;
  • een vertegenwoordiger van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

Zijn ook leden, met raadgevende stem, een vertegenwoordiger van de nationale sportinstantie en een vertegenwoordiger van elk van de sportbonden.

Elk Gewest wordt uitgenodigd een vertegenwoordiger in de commissie aan te wijzen.

Voor wat betreft het uitbrengen van adviezen over een bepaalde wedstrijd of competitie, zal de commissie uitgebreid worden met de betrokken gouverneur of zijn vertegenwoordiger, met de betrokken arrondissementscommissaris, met een vertegenwoordiger van de betrokken lokale politiediensten alsook, om zijn mening te horen, de organisator van de wedstrijd of competitie.

Voor wat betreft de inspecties voorzien in artikel 18, § 1, zal de commissie uitgebreid worden door de betrokken gouverneur of zijn vertegenwoordiger en de betrokken arrondissementscommissaris.

§2. De commissie maakt een reglement van interne orde op dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid behoort en aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 18

§1. De commissie is belast met :

het verstrekken van adviezen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de Minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid behoort betreffende de toepassing van de geldende regelgeving inzake de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities in de zin van dit besluit;

het verstrekken van de adviezen bedoeld in artikel 7;

het verstrekken van adviezen over het vormings- en bijscholingsprogramma van de veiligheidschefs, de baancommissarissen en de stewards;

de uitvoering van inspecties ter plaatse, voor en tijdens de wedstrijd of competitie. Deze inspecties worden verricht door de arrondissementscommissarissen, leden van de commissie, elk voor zijn ambtsgebied. Het voorzitterschap van de commissie kan deelnemen aan deze inspecties en er andere leden van de commissie naar afvaardigen.

§2. De commissie kan ter vervulling van haar opdrachten beroep doen op elke persoon, openbare overheid of dienst of elke private instelling waarvan zij de medewerking noodzakelijk acht.

Artikel 19

Dit besluit is niet van toepassing op de wedstrijden of competities waarvan het vertrek plaatsvindt binnen de drie maanden na zijn inwerkingtreding.

Artikel 20

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.