15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 1. Gelijkvormigheidsattest

Handelsnaam van de firma

GELIJKVORMIGHEIDSATTEST

 

De ondergetekende (1)...............................................(naam, voornamen en functie), bevestigt dat het voertuig:

1. Aard:...........................................................................
2. Merk:..........................................................................
3. Type:..........................................................................
4. Chassisnummer:.........................................................

volledig overeenstemt met het type beschreven in de in de aanvraag om goedkeuring voorkomende beschrijving, geïdentificeerd door het Ministerie van Verkeerswezen en opgenomen in proces-verbaal van goedkeuring nummer................................................................................

Gedaan te............................................op.......................

....................
(Handtekening)

(1) Slechts de personen gemachtigd door de constructeur of zijn mandataris zijn bevoegd om dit attest te ondertekenen.)

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest, worden de woorden “het Ministerie van Verkeerswezen” vervangen door de woorden “de goedkeuringsinstantie”.
Voor wat betreft het Waals Gewest, worden de woorden ″het Ministerie van Verkeerswezen″ vervangen door de woorden ″de instantie bevoegd voor de goedkeuring″.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.