Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

"Verkeersreglement"

B.S. 09.12.1975

Dit reglement is beschikbaar als download voor gebruik offline.
Artikel 1. Toepassingsgebied
*** TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN ***
Artikel 2. Bepalingen
Artikel 3. Bevoegde personen
Artikel 4. Bindende kracht van de bevelen van de bevoegde personen
Artikel 5. Bindende kracht van de verkeerstekens
Artikel 6. Waarde van de bevelen van de bevoegde personen, van de verkeerstekens en van de verkeersregels
*** TITEL II. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG ***
Artikel 7. Algemene gedragsregels voor de weggebruikers
Artikel 7bis. Gebruikers van een voortbewegingstoestel
Artikel 7ter. Bestuurders van een gemotoriseerd rijwiel
Artikel 8. De bestuurders
Artikel 9. Plaats van de bestuurders op de openbare weg
Artikel 10. Snelheid
Artikel 11. Snelheidsbeperkingen
Artikel 12. Verplichting voorrang te verlenen
Artikel 12bis. Ritsen
Artikel 13. Aankondiging van een manoeuvre
Artikel 14. Vrijmaken van de kruispunten
Artikel 15. Kruisen
Artikel 16. Inhalen
Artikel 17. Inhaalverbod
Artikel 18. Afstand tussen de voertuigen
Artikel 19. Richtingverandering
Artikel 20. Verkeer op spoorwegen en overwegen
Artikel 21. Verkeer op autosnelwegen
Artikel 22. Verkeer op autowegen
Artikel 22bis. Verkeer in woonerven en in de erven
Artikel 22ter. Verkeer op rijbanen voorzien van verhoogde inrichtingen
Artikel 22quater. Zones met een snelheidsbeperking van 30 km/u
Artikel 22quinquies. Verkeer op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs
Artikel 22sexies. Verkeer in de voetgangerszones
Artikel 22septies. Verkeer in speelstraten
Artikel 22octies. Verkeer op wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs
Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten
Artikel 22decies. Verkeer op spitsstroken
Artikel 22undecies. Verkeer in schoolstraten
Artikel 23. Stilstaan en parkeren
Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod
Artikel 25. Parkeerverbod
Artikel 26. Halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom
Artikel 27. Beperkte parkeertijd
Artikel 27bis. Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap
Artikel 27ter. Voorbehouden parkeerplaatsen
Artikel 27quater. Elektronische toezicht
Artikel 27quinquies. Gebruik van een wielklem
Artikel 28. Openen van portieren
Artikel 29. Gebruik van de lichten : algemene regel
Artikel 30. Gebruik van de lichten : voertuigen en weggebruikers die de openbare weg volgen
Artikel 30bis. Gebruik van de lichten : bromfietsen en motorfietsen die op de openbare weg rijden - bijzondere regel
Artikel 31. Gebruik van de lichten bij het stilstaan en parkeren
Artikel 32. Gebruik van speciale lichten
Artikel 32bis. Gelijktijdig gebruik van al de richtingsaanwijzers
Artikel 33. Gebruik van geluidstoestellen
Artikel 34. Gebruik van de achteruitkijkspiegels
Artikel 34bis. Gebruik van aerodynamische voorzieningen
Artikel 35. Veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen
Artikel 36. Valhelm - beschermende kleding
Artikel 37. Prioritaire voertuigen
Artikel 38. Gedrag tegenover prioritaire voertuigen die het speciaal geluidstoestel gebruiken
Artikel 39. Gedrag tegenover autobussen en trolleybussen die hun halteplaatsen verlaten
Artikel 39bis. Gedrag tegenover voertuigen voor schoolvervoer
Artikel 40. Gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers
Artikel 40bis. Gedrag tegenover groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden
Artikel 40ter. Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
Artikel 40quater. Gedrag tegenover de deelnemers aan een wielerwedstrijd
Artikel 41. Gedrag tegenover militaire kolonnes, stoeten, groepen voetgangers, processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden, niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, groepen fietsers, groepen motorfietsers,
Artikel 42. Voetgangers
Artikel 43. Fietsers en bromfietsers
Artikel 43bis. Fietsers in groep
Artikel 43ter. Motorfietsers in groep
Artikel 44. Bestuurders en passagiers van voertuigen
Artikel 45. Lading van de voertuigen : algemene voorschriften
Artikel 45bis. Lading van de voertuigen: specifieke voorschriften (enkel Vlaams Gewest)
Artikel 46. Lading van de voertuigen : afmetingen
Artikel 47. Lading van de voertuigen : signalisatie
Artikel 47bis. Laadplatformen en bedieningstoestellen
Artikel 48. Uitzonderlijk vervoer
Artikel 48bis. Vervoer van gevaarlijke goederen
Artikel 49. Slepen
Artikel 50. Snelheidswedstrijden, sportwedstrijden
Artikel 51. Defect voertuig, op de openbare weg gevallen lading
Artikel 52. Gedrag bij een ongeval
Artikel 53. Gespannen
Artikel 54. Handkarren
Artikel 55. Dieren
Artikel 55bis. Ruiters in groep
Artikel 56. Voertuigen en dieren die vaartuigen jagen
Artikel 56bis. Folkloristische voertuigen
Artikel 57. Verkeer binnen de haven- en luchthavengebieden
Artikel 58. Verkeersbeperkingen bij dooiweder
Artikel 59. Allerhande bepalingen
Artikel 59/1. Experimenten met geautomatiseerde voertuigen
*** TITEL III. VERKEERSTEKENS ***
Artikel 60. Algemene bepaling
*** HOOFDSTUK I. VERKEERSLICHTEN ***
Artikel 61. Driekleurige verkeerslichten
Artikel 62. Ontruimingspijl op een kruispunt
Artikel 62bis. Verkeerslichten boven de rijstroken of andere delen van de openbare weg
Artikel 62ter. Bijzondere verkeerslichten voor het regelen van het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
Artikel 63. Tweekleurige verkeerslichten
Artikel 64. Verkeersknipperlichten
*** HOOFDSTUK II. VERKEERSBORDEN ***
Artikel 65. Algemene bepalingen
Artikel 66. Gevaarsborden
Artikel 67. Verkeersborden betreffende de voorrang
Artikel 68. Verbodsborden
Artikel 69. Gebodsborden
Artikel 70. Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren
Artikel 71. Aanwijzingsborden (F1-F31)
Artikel 71. Aanwijzingsborden (F33-F37)
Artikel 71. Aanwijzingsborden (F39-F77)
Artikel 71. Aanwijzingsborden (F79-F120)
*** HOOFDSTUK III. WEGMARKERINGEN ***
Artikel 72. Overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden
Artikel 73. Overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden
Artikel 74. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden
Artikel 75. Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden
Artikel 76. Dwarsmarkeringen
Artikel 77. Andere markeringen
*** HOOFDSTUK IV. ALLERHANDE BEPALINGEN ***
Artikel 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
Artikel 79. Afbakening van de openbare weg
Artikel 80. Het aanbrengen van de verkeerstekens
*** TITEL IV. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ***
Artikel 81. Motorvoertuigen en hun aanhangwagens
Artikel 82. Rijwielen en hun aanhangwagens
Artikel 82bis. Maximum breedte van voortbewegingstoestellen
Artikel 83. Gespannen
*** TITEL V. OPHEFFING, OVERGANGSBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING ***
Artikel 84. Opheffing
Artikel 85. Overgangsbepalingen
Artikel 86-87. Inwerkingtreding
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.