1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel III: Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 70. Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren

70.1. De verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren worden hierna afgebeeld. Zij mogen alleen worden aangevuld met het symbool of een van de opschriften voorzien voor iedere categorie van verkeersborden.

70.2.1. Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod, verkeersborden voor beurtelings parkeren en verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.

1° Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod.

  E1. Parkeerverbod.

  E3. Stilstaan en parkeren verboden

Een opschrift mag de periode aanduiden tijdens dewelke het verbod geldt.

Vb.

- van 7 tot 19 u

- van maandag tot vrijdag

- van 7 tot 19 u
van maandag tot vrijdag


Een opschrift of een symbool voorzien in artikel 70.2.1, 3° en 72.6, mag de categorie van voertuigen aanduiden waarvoor het verbod geldt.

2° Verkeersborden voor beurtelings parkeren.

  E5. Parkeerverbod van de 1e tot de 15e van de maand

  E7. Parkeerverbod van de 16e tot het einde van de maand

a) Het veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen 19 u 30 en 20 u.

b) Een onderbord waarbij de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt is langs de kant waar het parkeren toegelaten is, en dat de schijf moet gebruikt worden.

Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.

Een onderbord met de vermelding "betalend" duidt aan dat de bestuurder de betaalparkeerkaart moet gebruiken.

De vermelding "betalend" wordt aangevuld met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.

3° Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.

E9a. Parkeren toegelaten.
E9b. Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen.
E9c. Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s.
E9d. Parkeren uitsluitend voor autocars.
E9e. Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir.
E9f. Verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir.
E9g. Verplicht parkeren op de rijbaan.
E9h. Parkeren uitsluitend voor kampeerauto's.
E9i. Parkeren uitsluitend voor motorfietsen.

a) Een opschrift kan aanduiden :
* de maximumduur van het toegelaten of voorbehouden parkeren.
  vb. - 30 min.
        - van 9 tot 12 u

* een parkeerbeperking.
  vb. - uitgezonderd maandag van 7 tot 19 u.

* de categorie van voertuigen voor dewelke het parkeren voorbehouden is.
  vb. - Taxi's
        - 5 t. max

De aanduiding van een gewichtsbeperking heeft betrekking op de maximale toegelaten massa.

b) Een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt is en dat de schijf moet gebruikt worden.

      

Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.

De parkeerschijf mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden.

  

c) Een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

  

Het symbool mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden.

 

d) een onderbord met de vermelding "parkeerkaart", "bewoners" of "autodelen" duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, respectievelijk de gemeentelijke parkeerkaart, de bewonerskaart of de parkeerkaart voor autodelen is aangebracht.

   

Deze vermelding mag aangevuld worden met de aanduiding van de periode tijdens dewelke het parkeren voorbehouden is.

e) een onderbord met de vermelding "ticket" duidt een geheel van parkeerplaatsen aan waarop het parkeren slechts toegelaten is volgens de gebruiksmodaliteiten van een ticket afleverende parkeermeter.

f) een onderbord van het model M1 bedoeld in artikel 65.2. duidt de plaatsen aan waar fietsen mogen geplaatst worden.

Indien op die plaats ook tweewielige bromfietsen mogen geplaatst worden, wordt een onderbord van het model M8 bedoeld in artikel 65.2. aangebracht.

g) een onderbord met de vermelding "betalend" duidt een geheel van parkeerplaatsen aan waar het parkeren geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.3.

De vermelding "betalend" mag aangevuld worden met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.

h) Een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen.

elec
Elektrische voertuigen.

De categorie van voertuigen mag worden afgebeeld op dit onderbord.

Voorbeeld :

 elec auto

Meerdere categorieën van voertuigen mogen op dit onderbord worden vermeld.

i) Het onderbord M19 bedoeld in artikel 65.2, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor speed pedelecs.

j) Het onderbord M20 bedoeld in artikel 65.2 duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor fietsen en speed pedelecs.

70.2.2. Geldigheid van de verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot E9g.

De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot E9g gelden langs de kant van de openbare weg waar zij geplaatst zijn en vanaf het verkeersbord tot het volgende kruispunt.

De verkeersborden E1 en E3 gelden op de rijbaan en op de berm.

De verkeersborden E5 en E7 gelden op de rijbaan.

De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot E9g worden aangevuld met de hiernavolgende borden:

a) begin van de reglementering       b) einde van de reglementering

Wanneer het verbod of de toelating ophoudt vóór het volgend kruispunt, wordt de plaats waar de reglementering eindigt, aangewezen door een verkeersbord gelijkaardig aan het verkeersbord dat het begin aanwijst, aangevuld met bovenaangeduid bord.

Het einde van de reglementering wordt evenwel niet aangeduid :

  • in het geval voorzien onder c) hierna;
  • wanneer het samenvalt met het begin van een andere reglementering van het stilstaan of het parkeren.

c) reglementering over een korte afstand

Bovenaangeduid bord vult het verkeersbord aan dat het begin van de reglementering aanwijst en vermeldt de afstand waarover het verbod of de toelating geldt.

d) reglementering over een lange afstand

Bovenaangeduid bord vult een verkeersbord aan, gelijkaardig aan het verkeersbord dat het begin van de reglementering aanwijst en dat bij wijze van herhaling geplaatst wordt.

In afwijking van de bepalingen onder 1° gelden de verkeersborden E9a tot E9d, die een parking aanduiden, alleen op deze parking.

Zij worden op de meest geschikte plaatsen aangebracht en worden niet aangevuld met witte borden met zwarte pijl.

70.3. Verkeersbord voor beurtelings parkeren in een bebouwde kom.

E11.Halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom

a) Dit verkeersbord wordt boven het verkeersbord F1, F1a of F1b geplaatst.

F1 F1  F1a F1a F1a  F1b F1b F1b

De verkeersborden F1 en F3 mogen behouden worden tot 1 juni 2015.

b) Het veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen 19 u 30 en 20 u.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.