19 MAART 2004. - Omzendbrief betreffende de verlaagde voertuigen.
(B.S. 19.03.2004)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directie Wegverkeer Dienst Voertuigen (datum van voorlegging)

Omzendbrief betreffende de verlaagde voertuigen (cat. M1)

De Minister van Mobiliteit,

Aan...,

In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan voertuigen, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 maart 2003, wordt bepaald in artikel 13, § 2: « De verbouwingen die echter een grotere verkeersveiligheid als gevolg hebben mogen toegelaten worden door de Minister, die bevoegd is voor het wegvervoer, of zijn gemachtigde, op aanvraag van de verbouwer. » Volgens artikel 78, § 1, 3° kan de Minister, die bevoegd is voor het wegvervoer of zijn gemachtigde toelaten dat voertuigen of toebehoren, die een verbetering inzake constructie zijn of die goedgekeurd werden volgens de regels, welke gelijkwaardig zijn aan of een beter resultaat opleveren dan de in deze reglementering vervatte regels, in het verkeer worden gebracht.

Artikel 23sexies, § 1, 2°, b stelt dat : « ongeacht de regels betreffende de periodieke keuringen, zijn niet-periodieke keuringen verplicht voor de datum van opnieuw in het verkeer brengen, zowel op naam van dezelfde titularis als op naam van een nieuwe titularis van elk voertuig dat een wijziging of verbouwing heeft ondergaan die betrekking heeft op het chassis, het koetswerk of op de uitrusting, met een wijziging van de technische kenmerken van het voertuig tot gevolg ».

De verbouwing moet uitgevoerd worden conform aan de eisen voor goedkeuring voor verlagen van voertuigen' van de categorie M1 (bijlage I). Deze conformiteit wordt geattesteerd door een verslag van een erkend labo. Vervolgens wordt dit verslag gevalideerd door een, door het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid aangeduide instelling. Het gevalideerd verslag is opgesteld volgens bijlage 2 en heeft ondermeer tot doel :

 • het toekennen van een Belgisch éénduidig referentienummer;
 • het ter beschikking stellen van de vereiste keuringsgegevens aan de autokeuringstations bevoegd om de wielgeometrie op te meten.

Een dergelijk verbouwd voertuig wordt aan een niet-periodieke keuring onderworpen volgens Artikel 23sexies, § 1, 2°, b.

 • De keuring gebeurt op initiatief van de houder van het voertuig, die het voertuig aanbiedt, na afspraak, in een autokeuringstation, dat bevoegd is om de wielgeometrie op te meten. De lijst van de stations bevindt zich in bijlage 3.

De keuring bestaat uit de volledige keuring waarbij extra aandacht besteed wordt aan :

 • de spoorbreedte (maximum tolerantie 2 %);
 • de bedekking van de wielen door het koetswerk;
 • de vrije doorgang van de wielen (bij volledige wieluitslag);
 • de wegcontacttest zonder belasting (enkel bestuurder);
 • plaatsing van lichten en reflectoren, nummerplaat en eventueel trekhaak.

Daarenboven worden volgende specifieke elementen nagekeken :

 • De bodemvrijheid bedraagt minimum 11 cm.
 • Het montagegetuigschrift waarvan zich het model in bijlage 4 bevindt is correct ingevuld.
 • De gegevens van het gevalideerd verslag van de aangeduide instelling worden vergeleken met de verbouwing.
 • De wielgeometrie komt overeen met de aanduidingen van het verslag van het erkend labo of met de gegevens van de constructeur van het voertuig.
 • De verbouwer is ingeschreven in het handelsregister in overeenstemming met het koninklijk besluit van 31 augustus 1964, gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 juli 1999 onder één van de volgende omschrijvingen :
 • 50.200.01 : de reparatie van auto's;
 • 50.200.04 : het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
 • 50.200.05 : de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.

Er wordt een keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsdatum conform artikel 23decies. Daarnaast wordt op het inschrijvingsbewijs en keuringsbewijs door de keuringsinstelling een stempel aangebracht « verlaagd voertuig » en wordt het voertuig aan de hand van het chassisnummer gesignaleerd in het technisch park.

Het montageattest en conformiteitattest zijn verplichte boorddocumenten.

 • Het erkend labo voldoet aan EN 17025 of EN 45004.
 • De aangeduide instelling voldoet aan volgende voorwaarden :
 • V.Z.W. naar Belgisch Recht.
 • ISO 9001-2000 gecertificeerd met in de scope van de certificatie een verwijzing naar het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de erkende instellingen voor autokeuring.

De Minister van Mobiliteit,
B. ANCIAUX

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.