5 JULI 1999. - Ministerieel rondschrijven betreffende de gemachtigde opzichters.
[BS 14.08.1999]

Bijlage 1. Modelverklaring van vrijwilligerschap als gemachtigd opzichter

De ondergetekende .................................................................................

biedt hierbij zijn/haar diensten aan als kandidaat-gemachtigd opzichter bij de gemeente ...................................................................................

Hij/zij verbindt er zicht toe, indien zijn/haar kandidatuur aanvaard wordt, de opleiding te volgen die wordt voorgeschreven. Zodra hij/zij aangesteld wordt, zal hij/zij de bevelen en richtlijnen die door de daartoe bevoegde persoon worden gegeven stipt naleven.

Wanneer hij/zij een einde wenst te maken aan zijn/haar vrijwilligerschap zal hij/zij het gemeentebestuur of de daartoe bevoegde persoon daarvan schriftelijk verwittigen met een vooropzeg van ten minste................., behoudens in geval van overmacht.

Datum en handtekening,

Voor minderjarigen :

De ondergetekende(n)-ouders-voogd(en) van ...............................................

verklaren zich akkoord met diens kandidaatstelling en eventuele aanstelling als gemachtigd opzichter.

Datum en handtekening,


Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.