5 JULI 1999. - Ministerieel rondschrijven betreffende de gemachtigde opzichters.
[BS 14.08.1999]

Bijlage 2. Model van machtigingsbesluit

De ondergetekende ......................................................................................

Burgemeester van ........................................................................................

Gelet op artikel 40bis, 2 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer;
Gelet op het feit dat hierna genoemde persoon de opleiding die bij artikel 59.21 van dit reglement is voorgeschreven, met succes heeft gevolgd;

machtigt bij deze

Mevrouw, Mijnheer, .......................................................................................

wonende te  .................................................................................................
...................................................................................................................

om op treden als gemachtigd opzichter op het grondgebied van de gemeente.
Deze machtiging kan door de ondergetekende burgemeester op elk ogenblik en zonder enige vooropzeg worden ingetrokken.

De gemachtigd opzichter wordt voor de uitoefening van zijn taak ter beschikking gesteld van de korpsoverste van de gemeentelijke politie en zal zich naar diens bevelen en richtlijnen moeten schikken.

De betrokkene is verzekerd voor zowel burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van zijn opdracht als voor arbeidsongevallen.

De vrijwilliger gemachtigd opzichter kan op elk ogenblik een einde maken aan zijn vrijwilligerschap op voorwaarde de korpsoverste hiervan ten minste...................... op voorhand schriftelijk te verwittigen.

Aldus gedaan in twee exemplaren waarvan

- één voor de burgemeester
- één voor de gemachtigd opzichter

Gemeentezegel

De gemachtigd opzichter,    
Datum .......................

De burgemeester,


Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.