Nieuwe omzendbrief over gordelgebruik in prioritaire voertuigen

op . Gepost in Recente wijzigingen

Tot eind februari 2014 waren bestuurders en passagiers van prioritaire voertuigen vrijgesteld van het verplichte gordelgebruik in de mate dat dit gerechtvaardigd werd door hun opdracht. Artikel 35.2.1.3° van het verkeersreglement werd bij KB van 29 januari 2014 strikter geformuleerd, in de zin dat de vrijstellingsvoorwaarden nu opgesomd worden, namelijk een gevaarlijke passagier vervoeren, in de buurt van de interventie rijden, een passagier verzorgen.

Deze regelverstrenging werd toegelicht met een omzendbrief van en in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2014. Deze omzendbrief werd inmiddels vervangen door een nieuwe ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 (BS 13/05/2015). De nieuwe omzendbrief herneemt grotendeels de vorige, maar geeft meer aandacht aan de technische vereisten waaraan de veiligheidsgordels moeten voldoen en dit specifiek voor de voertuigen die de brandweerdiensten gebruiken.

De verstrenging van artikel 35.2.1.3° is al in voege vanaf 1 maart 2014.

Bron: Ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 « betreffende het dragen van de veiligheidsgordel in brandweervoertuigen ter opheffing van de omzendbrief van 4 november 201 – dragen van de gordel in interventievoertuigen” (BS 13/05/2015)

Onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad verhoogd naar €450

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 januari is het koninklijk besluit van 25 september 2014 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat betreft de overtredingen van de vierde graad’ in werking getreden. Dit wijzigingsbesluit verhoogt het bedrag van de onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad naar €450.

De onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad is enkel van toepassing op personen zonder vaste verblijfplaats in België.

Bron: K.B. van 25 september 2014 (B.S. 16.10.2014)

Wijziging wegverkeerswet: lagere alcohollimiet voor professionele bestuurders en zwaardere bestraffing voor recidivisten

op . Gepost in Recente wijzigingen

Een resolutie van het Europees Parlement uit 2011 stelt dat een lagere alcohollimiet is gerechtvaardigd voor de bestuurders van voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen en passagiers. Daarom wordt vanaf 1 januari 2015 het strafbare alcoholgehalte voor de bestuurders vernoemd in artikel 34 §3 van de wegverkeerswet teruggebracht tot 0,2 promille.

Een andere belangrijke wijziging is de zwaardere bestraffing van recidive van de zwaarste verkeersovertredingen. Sinds december 2011 is er reeds sprake van recidive voor de combinatie rijden onder invloed van alcohol, dronkenschap en rijden onder invloed van drugs. Nu komt daar vluchtmisdrijf, rijden zonder rijbewijs, overtredingen van de vierde graad, snelheidsovertredingen van meer dan 40 km/u (30 km/u binnen bebouwde kom) en het gebruik van de radardetector bij. Wanneer men in een periode van drie jaar veroordeeld wordt voor twee van deze overtredingen, moet de rechter een verplicht verval van het recht tot het sturen uitspreken, het theoretisch en praktisch examen opleggen en het geneeskundig en psychologisch onderzoek opleggen. Het verval van het recht tot het sturen kan vervangen worden door het opleggen van een alcoholslot.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2015.

Bron: wet van 9 maart 2014 (B.S. 30.04.2014)

Wegcode laat toe om Lage Emissiezones te beborden

op . Gepost in Recente wijzigingen

Door in de Wegcode een nieuw verkeersbord in te voegen (F117/F118) krijgen de wegbeheerders de mogelijkheid om vervuilende voertuigen te weren uit bepaalde gebieden, met het oog op een betere luchtkwaliteit.

Dit nieuwe beleidsinstrument wordt operationeel zodra de Gewesten bepaald hebben welke voertuigcategorieën al of niet toegelaten worden in deze zones. Daarenboven is het de bedoeling dat de Gewestoverheden criteria aanreiken aan de wegbeheerders om de Lage Emissiezones af te bakenen. Het is ook aan de Gewestoverheden om deze nieuwe maatregel in te kaderen in hun verkeers- en vervoerbeleid.

Het F117/F118-verkeersbord kan gebruikt worden vanaf 25 oktober 2014.

Bron:

  • KB van 21 juli 2014 betreffende het signaleren van lage emissiezones (Belgisch Staatsblad van 15/10/2014)
  • MB van 21 juli 2014 tot wijziging van het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (Belgisch Staatsblad van 15/10/2014)