Op 12 maart 2023 werd een Koninklijk Besluit voorgesteld en goedgekeurd in België dat het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg wijzigt dat dateert van 1 december 1975. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • De definitie van "fietsstraat" wordt vervangen door een "fietszone" die ook meerdere straten kan omvatten, met begin- en eindborden aan de uiteinden.
  • De definitie van "reddingsstrook" is gewijzigd om de circulatie van voertuigen van de diensten vereist door de politie of het Openbaar Ministerie, evenals takelwagens, toe te staan.
  • Een definitie van "verhoogde inrichting" is toegevoegd, en het verbod om links in te halen op deze inrichtingen is opgenomen onder de verboden om in te halen.
  • Artikel 22ter.1 is gesplitst in twee delen om de federale en regionale bevoegdheden te onderscheiden. De verboden om in te halen, te stoppen en te parkeren worden vermeld in de artikelen 17 en 24 van de wegcode.
  • De betekenis van speciale lichten voor het openbaar vervoer kan worden gewijzigd ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsers door middel een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranje-gele knipperende pijl.
  • Artikel 72.5 en 72.6 van de wegcode, met betrekking tot respectievelijk busbanen en bijzonder overrijdbare beddingen , worden duidelijker gestructureerd . Samengevat komt het er op neer dat busbanen en bijzonder overrijdbare beddingen  voorbehouden zijn voor reguliere openbaarvervoersdiensten met de mogelijkheid om door middel van signalisatie er ook bepaalde andere voertuigen toe te laten.

Voldoende lange overgangsperiodes zijn voorzien om wegbeheerders in staat te stellen de signalisatie met betrekking tot fietszones aan te passen en om voertuigen die momenteel automatisch zijn toegestaan op busbanen (schoolvervoer en taxi's) te laten blijven rijden. Het besluit treedt in werking op 1 april 2023.

Ander recent nieuws

Infrastructuur en signalisatie Handhaving

Enkele reglementen toegevoegd en bijgewerkt

Regelgeving Website

Deze week werden een aantal reglementen toegevoegd en bijgewerkt. Het gaat met name om Brusselse reglementering betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en Waalse reglementering betreffende de administratieve geldboetes.