Enkele artikelen m.b.t. voetgangers en fietsers op punt gesteld in de Wegcode

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen in de Wegcode aanbrengt met betrekking tot voetgangers en fietsers. Deze wijzigingen zijn miniem en dienen in de eerste plaats om onnauwkeurigheden in de Franse versie van de Wegcode te corrigeren.

Voor de duidelijkheid wordt eerst artikel 2.68 van de Franse versie van de Wegcode gewijzigd om te bepalen dat een eenvoudig verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “rue scolaire” (schoolstraat), voortaan volstaat om tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen motorvoertuigen uit de schoolstraten te weren (het zal niet langer nodig zijn om een afsluiting te plaatsen).

Wat de fietsers betreft, wordt artikel 2.15.1 van de Franse versie gewijzigd om te bepalen dat “cycles” (rijwielen) en “quadricycles” (vierwielers) voortaan worden gelijkgesteld met “bicyclettes” (fietsen) en niet langer met “cycles” (rijwielen). Dit leidt tot de schrapping in artikel 9.1.2, 1°, van de woorden: “De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen”, aangezien deze woorden overbodig zijn geworden.

In de artikelen 22novies en 43.2 van de Franse versie van de Wegcode worden “vélos électriques speed pedelecs” (elektrische fietsen speedpedelecs) nu eenvoudigweg “speed pedelecs” (speedpedelecs) genoemd, zoals ook al het geval was in de andere bepalingen van de Wegcode.

In artikel 22undecies wordt het volgende lid geschrapt: “Uitrijden van de schoolstraat is toegelaten tenzij anders bepaald door de wegbeheerder.”

Tot slot wordt er in artikel 61 veel veranderd:

Lichten die een fiets omringd door pijltjes of die het silhouet van een fietser of voetganger voorstellen, gelden voortaan voor fietsers, maar ook voor tweewielige bromfietsen als deze op het fietspad mogen rijden. Bovendien wordt het woord “oranje”, dat in dit artikel meermaals voorkomt, veranderd in “oranjegele” / “oranjegeel” om overeen te stemmen met de formuleringen die elders in de Wegcode reeds worden gebruikt.

Voor alle bijkomende informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze aanpassing aan het Verkeersreglement is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2020.

Een nieuw concept in het Verkeersreglement : de reddingsstrook

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen in de Wegcode aanbrengt met betrekking tot de zogenaamde reddingsstroken. Het concept wordt ingevoerd om de weggebruikers op te leggen om bij fillevorming op een rijbaan met verschillende rijstroken, een doorgang vrij te houden voor prioritaire voertuigen.

Zoals blijkt uit een enquête die de FOD Mobiliteit en Vervoer, VIAS en DBDMH in 2018 hebben gehouden, weet een kwart van de bestuurders niet wat ze moeten doen om doorgang te verlenen aan de hulpdiensten of andere prioritaire voertuigen. Deze laatste verliezen vaak kostbare tijd als er files zijn. Het is immers erg moeilijk te manoeuvreren om de weg vrij te maken als men in de file staat. Hoe kan een bestuurder de nodige ruimte vrijmaken om doorgang te verlenen aan een prioritair voertuig? Welke kant moet zo'n bestuurder op?

Daarom wordt aan artikel 2 van de Wegcode een bepaling toegevoegd die stelt dat de vrije ruimte tussen twee rijstroken in dezelfde rijrichting, voortaan mag worden gebruikt door de in artikel 37 van de Wegcode bedoelde prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt.

Aan artikel 9 wordt ook een punt 8 toegevoegd om uit te leggen hoe de doorgang in de praktijk moet worden gevormd. Op een rijbaan met twee rijstroken in dezelfde rijrichting moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zo ver mogelijk naar links uitwijken en die op de rechterrijstrook zo ver mogelijk naar rechts. Als de rijbaan meer dan twee rijstroken in dezelfde rijrichting telt, wijken de bestuurders op de linkerrijstrook uit naar links en de bestuurders op de andere rijstroken naar rechts, waardoor er een reddingsstrook ontstaat tussen de linkerrijstrook en de andere rijstroken.

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze aanpassing aan het Verkeersreglement is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2020. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrapt maximumduur van rijstage B

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen specificeerde een minimumduur en maximumduur van de stage die deel uitmaakt van de opleidingen voor rijbewijs B.

Het vandaag gepubliceerde wijzigingsbesluit schrapt de maximumduur van 18 maanden voor deze rijstages.

Deze wijziging geldt enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2020.

Nieuwe vrijstellingen voor vakbekwaamheid

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 april 2020 tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (B.S. 12 mei 2020).

Deze wijzigingen gaan in op 1 mei 2020 en worden uitgelegd in dit artikel.

Zowel het online reglement op deze website als de PDF zijn bijgewerkt.

6-tal verkeersovertredingen verhoogd van graad

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het koninklijk besluit van 26 april 2019 voegt een aantal bepalingen toe aan de lijst met overtredingen van de tweede en van de derde graad.

Dit KB breidt ook de lijst uit met overtredingen die door geautomatiseerde systemen mogen worden vastgesteld.

De wet van 8 mei 2019 verhoogt ‘het niet opnieuw rechts rijden na het inhalen’ naar een tweedegraadsovertreding.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.