Dronken fietsers hoeven hun rijbewijs niet meer in te leveren

op . Gepost in Recente wijzigingen

Artikel 35 van de Wegverkeerswet bepaalt dat een dronken of gedrogeerde bestuurder bestraft wordt met een boete èn met een verval van het recht tot sturen.
Vermits fietsers eveneens bestuurders zijn, geldt deze bepaling – die eerder op maat van de automobilisten geformuleerd is – ook voor hen.

Artikel 38, §3 geeft de rechter de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen te koppelen aan een of meer voorwaarden die verband houden met de rijvaardigheid van de betrokkene.

Deze formulering komt erop neer dat de rechter verplicht is om de overtreder zijn rijbewijs te laten inleveren bij de griffie van de rechtbank, ook als het om een fietser of bromfietser A gaat, terwijl deze verkeersdeelnemers geen rijbewijs nodig hebben.

Vanaf 1 oktober 2017 is de rechter niet meer verplicht om het rijbewijs te laten inleveren wanneer de overtreding – i.v.m.  drank- of drugsmisbruik, maar ook in het algemeen - begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is.

Bron :
Kamer van Volksvertegenwoordigers – 54 0440/001 en 54 0440/005
Belgisch Staatsblad 21/09/2017 : Wet van 18 juli 2017 tot wijziging van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968

Reglementen rijbewijs beschikbaar als download

op . Gepost in Recente wijzigingen

Vanaf nu is een selectie van reglementen met betrekking tot het rijbewijs beschikbaar voor offline gebruik. Het gaat om:

  • Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
  • Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;
  • Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Vergeet niet af en toe te controleren of u nog wel beschikt over de meest recente versie.

Overtredingen tegen de tonnagebeperkingen worden derdegraads

op . Gepost in Recente wijzigingen

Met het C21-verkeersbord kan de wegbeheerder een tonnagebeperking opleggen. Totnogtoe werd het niet-respecteren van tonnagebeperkingen als een overtreding van de eerste graad beschouwd. Omdat ongevallen door het niet-respecteren van tonnagebeperkingen vaak zware gevolgen hebben, heeft de kamer beslist om dit soort overtredingen als derdegraadsovertredingen te klasseren. Het KB van 30 september 2005 is ook beschikbaar in pdf-formaat.

Startdatum van de regeling: 24 september 2016

Bron: Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het KB van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft (BS 14/09/2016)

De regels voor elektrische fietsen verduidelijkt

op . Gepost in Recente wijzigingen

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen omvatten voortaan ook de eenwielers.

Het gemotoriseerd rijwiel wordt geïntroduceerd als een rijwiel met trapondersteuning tot maximum 25 km/u maar met een hoger vermogen, namelijk tot 1 kW. Met een dergelijk rijwiel kunnen grotere lasten vervoerd worden zonder dat er daarom sneller gereden wordt.
De definitie van de bromfietsen A en B wordt enigszins aangepast.
Er wordt ook een nieuwe bromfietscategorie toegevoegd, nl de speed pedelec. De speed pedelec werkt met trapondersteuning waarbij het vermogen niet groter is dan 4 kW en waarmee maximaal 45 km/u ondersteund wordt.
Bestuurders en passagiers van speed pedelecs dragen een fietshelm of een bromfietshelm.

Aan de definitielijst wordt de “spitsstrook” toegevoegd.
Het gebruik van spitsstroken wordt geregeld door verkeerslichten.
Spitsstroken worden gemarkeerd met een aparte onderbroken streep met kortere tussenafstanden en langere trekken dan de rijstrookmarkering.

De (op)nieuw gedefinieerde bromfietsbegrippen worden ook in het rijbewijsKB ingevoegd.
Om een speed pedelec te besturen moet de bestuurder beschikken over een bromfietsrijbewijs AM.

De nieuwe regels gelden vanaf 1 oktober 2016.
Zij operationaliseren een deel van de Verordening 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013, betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (Publicatieblad L van de EU – 02/03/2013)

Bron:

1+1=3 in het verkeer!

op . Gepost in Recente wijzigingen

Uit een onderzoek van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) blijkt dat minder dan 1% van de Belgen op de hoogte is van de strengere maatregelen voor recidivisten. Omdat meer verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers één van onze belangrijkste doelstellingen zijn, wil de FOD Mobiliteit en Vervoer eraan herinneren dat in het verkeer 1+1=3.