Artikel 1

Het teken bedoeld in de artikelen 6, 2°, d) en 10, 2°, d) van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is conform het model van bijlage 1.

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden artikel 1, eerste lid en bijlage 1 opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B, behalve voor wat betreft het plaatsen van de code 96, bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, op het rijbewijs van motorvoertuigen van categorie B.

De aanvraag om een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 7 van hetzelfde besluit is conform de modellen van bijlage 2, 3 en 4.

Het attest bedoeld in artikel 7 van hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 5.

De aanvraag om een leervergunning bedoeld in artikel 11 van hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 6.

De aanvraag om een rijbewijs bedoeld in artikel 17, § 1 van hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 7.

De aanvraag om een duplicaat en het attest van aangifte van diefstal of verlies bedoeld in artikel 50, § 2 van hetzelfde besluit zijn conform het model van bijlage 8.

De aanvraag om een internationaal rijbewijs bedoeld in artikel 53 van hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 9.

Het model van het attest voor het bekomen van een rijbewijs waarvan de geldigheid beperkt is tot bepaalde categorieën of subcategorieën van voertuigen, genoemd in artikel 69, § 3, van hetzelfde besluit, moet dezelfde elementen bevatten als bijlage 10.

De aanvraag tot omwisseling van het rijbewijs bedoeld in artikel 79 van hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 11.

De aanvraag om een duplicaat van een bewijs van geneeskundige schifting bedoeld in artikel 85 van hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 12.

Het model van het attest voor het bekomen van een rijbewijs waarvan de geldigheid beperkt is tot de perioden buiten de in artikel 38, § 2bis, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer vermelde weekends en de feestdagen, genoemd in artikel 69, § 2, van hetzelfde besluit, moet dezelfde elementen bevatten als bijlage 14.

Het model van het schriftelijk akkoord, genoemd in artikel 69, § 5, van hetzelfde besluit, moet dezelfde elementen bevatten als bijlage 15.

Artikel 2

(Opgeheven)

Artikel 3

Het ministerieel besluit van 16 december 1991 tot bepaling van de modellen bedoeld in artikel 109 van het koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categorieën, het rijbewijs, de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen en de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt opgeheven.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.


BIJLAGEN


Bijlage 1

De woorden « A, A3 » worden vervangen door de woorden « A1, A2, A ».
Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden artikel 1, eerste lid en bijlage 1 opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B, behalve voor wat betreft het plaatsen van de code 96, bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, op het rijbewijs van motorvoertuigen van categorie B.
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

Bijlage 6

(Opgeheven)

Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11
Bijlage 12

Bijlage 13

Bijlage 14
Bijlage 15
Bijlage 16