Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1° voertuig : de personenauto, de auto voor dubbel gebruik, de minibus, de lichte vrachtauto en de kampeerauto, zoals omschreven in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

2° werken aan een voertuig : elke onderhoudsbeurt en nazicht, elke mechanische, elektrische, elektronische of koetswerkherstelling, elke vervanging en montage van onderdelen, bestanddelen of toebehoren;

3° vakman : elke natuurlijke of rechtspersoon die gewoonlijk en in het kader van zijn beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel voertuigen aankoopt en verkoopt of werken aan voertuigen uitvoert.

4° terugroepactie: elke maatregel die de autofabrikant of -invoerder van nieuwe voertuigen die gevestigd is op de Belgische markt, neemt om titularissen van een voertuig uit te nodigen hun voertuig naar een garage van het dealernetwerk van het merk te brengen om aanpassingen aan de hardware of de software te laten uitvoeren met het oog op het vrijwaren van de veiligheid, de volksgezondheid, het milieu of de conformiteit van het voertuig;

5° conformiteit: de overeenstemming met de regelgevingen die zijn opgesomd in bijlage 26 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en met de beschrijving en de kenmerken die zijn opgenomen in de precontractuele en contractuele informatie;

6° euronorm: de maximumdrempel voor de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen in de uitlaatgassen van motorvoertuigen, bepaald in opeenvolgende Europese richtlijnen en verordeningen;

7° geconnecteerd voertuig: een voertuig waarvan gegevens op afstand worden doorgestuurd via elektronische weg naar een databank van de fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde;

8° Kruispuntbank van de voertuigen: de Kruispuntbank bedoeld door de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.

De Koning kan de definitie van het begrip voertuig uitbreiden tot andere categorieën voertuigen. Hij kan bepaalde werken aan een voertuig op grond van de aard of het bedrag ervan uitsluiten van het toepassingsveld van deze wet.

Artikel 3

§ 1. Het is verboden de op de kilometerteller van een voertuig aangegeven kilometerstand te wijzigen of de correcte registratie van de kilometers te vervalsen of verhinderen.

§ 2. Bij defect van de kilometerteller laat de eigenaar van het voertuig hem onmiddellijk herstellen of vervangen.

Artikel 3/1

Bij een tekoopaanbieding van een reeds ingeschreven voertuig duidt de vakman de kilometerhistoriek van het voertuig en de andere in artikel 4, § 3, bedoelde gegevens aan zoals die op dat ogenblik beschikbaar zijn bij de vereniging bedoeld in artikel 6.

Daartoe kan hij de bedoelde gegevens raadplegen bij de vereniging, volgens de nadere regels die zij bepaalt.

Artikel 4

§ 1. Bij de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig door een vakman aan een particulier of aan een andere vakman, maakt de vakman-verkoper een document op waarbij de verkoop wordt vastgesteld en dat de volgende gegevens vermeldt :

het merk en het model van het voertuig;

het jaar van de eerste inschrijving;

het chassisnummer van het voertuig;

de op het ogenblik van de verkoop op de kilometerteller aangegeven kilometerstand;

de verkoopsprijs;

de datum van de verkoop;

de identiteit en het adres en de handtekening van de koper en de verkoper; de handtekening is niet vereist wanneer de verkoper een factuur opstelt.

Bij de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig door een particulier aan een vakman, stelt de vakman een aankoopborderel op dat de in het eerste lid bedoelde gegevens bevat.

§ 2. De in § 1 bedoelde documenten worden opgemaakt in tweevoud. Beide partijen ontvangen een exemplaar.

§ 3. Bij de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig bezorgt de verkoper aan de koper een document dat uitgaat van de in artikel 6 bedoelde vereniging en dat alle bij deze vereniging beschikbare gegevens tot op een recente datum weergeeft betreffende de kilometerstand van het betrokken voertuig, alsook de euronorm, de officiële CO2-uitstoot met vermelding van de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig een keuring na ongeval te laten ondergaan vooraleer het terug in het verkeer kan worden gebracht, en de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven. Deze bepaling vindt geen toepassing wanneer het voertuig verkocht wordt aan een vakman.

De verkoper draagt de bewijslast dat hij ten laatste bij het sluiten van de koopovereenkomst het document bedoeld in het vorige lid heeft afgeleverd aan de koper.

§ 4. De Koning kan nadere regels voor de toepassing van dit artikel vaststellen.

Artikel 5

Indien de Koning het bepaalt, vermeldt elke vakman die naar aanleiding van werken aan een voertuig een factuur of enig ander document opmaakt, hierop het chassisnummer van het voertuig en de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

Artikel 6

§ 1. De Koning erkent, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, een vereniging die wordt opgericht op initiatief van beroepsorganisaties die de vaklui vertegenwoordigen en die tot opdracht heeft de kilometerstand van de voertuigen te registreren. Deze vereniging heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

De Koning keurt de statuten van de vereniging goed en regelt de controle op de activiteiten ervan. Hij bepaalt eveneens de financieringswijze van de vereniging en legt de maximale vergoeding vast die derden voor het verkrijgen van informatie aan de vereniging betalen.

§ 2. Voor zover zij daarover kan beschikken in toepassing van paragraaf 3, deelt de vereniging de volgende gegevens van een reeds ingeschreven voertuig mee aan derden op hun vraag:

 • de geregistreerde kilometerstanden;
 • de euronorm waaraan het voertuig voldoet;
 • de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure;
 • de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na ongeval vooraleer het terug in het verkeer mag worden gebracht;
 • de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven.

De vraag van de derde vermeldt het chassisnummer van het betrokken voertuig en mag enkel tot doel hebben te voldoen aan de verplichtingen bedoeld in artikel 4, § 3, wanneer hij het voertuig wil verkopen.

§ 2/1. De mededeling bedoeld in paragraaf 2, geldt onverminderd de mogelijkheid van mededeling van gegevens aan de betrokkene op grond van de rechten die hem worden toegekend door Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De Koning bepaalt, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de relevante bewijzen en hoe recent deze moeten zijn, die de betrokkene moet kunnen voorleggen om aan te tonen dat de wagen hem toebehoort, teneinde deze rechten uit te kunnen oefenen.

Om de uitoefening van de rechten van de betrokkene op grond van de in het vorig lid bedoelde verordening te vergemakkelijken, maakt de vereniging bedoeld in paragraaf 1, het hem mogelijk zijn verzoek elektronisch in te dienen.

§ 3. Volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels verschaffen de vaklui en de erkende instellingen voor automobielinspectie alle informatie over de kilometerstand van de voertuigen en dragen ze bij aan de werking van de vereniging.

De Koning bepaalt de inlichtingen die de Kruispuntbank van de voertuigen, voor zover ze beschikbaar zijn, verstrekt aan de vereniging en de nadere regels inzake de medewerking die de Kruispuntbank aan de vereniging verleent.

Volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels, verschaffen de fabrikanten van nieuwe voertuigen of hun gemachtigden aan de vereniging de volgende gegevens waarover zij kunnen beschikken voor reeds ingeschreven voertuigen:

 • de terugroepacties waaraan voor het voertuig geen gevolg werd gegeven;
 • de kilometerstanden van geconnecteerde voertuigen;
 • de kilometerhistoriek van voertuigen die reeds in een ander land waren ingeschreven voor de inschrijving in België.

De auto-experts bedoeld in de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts brengen de vereniging op de hoogte, wanneer ze vaststellen dat een voertuig een keuring na ongeval moet ondergaan vooraleer het terug in het verkeer wordt gebracht. De Koning stelt hiertoe de nadere regels vast. De erkende instellingen voor automobielinspectie lichten de vereniging in wanneer deze controle na ongeval is uitgevoerd.

De Koning kan andere instellingen, verenigingen en beroepssectoren aanwijzen die deelnemen aan de werking van de vereniging, en de nadere regels bepalen inzake hun bijdrage aan de werking ervan.

De besluiten die worden genomen met toepassing van deze paragraaf, worden vooraf voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

§ 4. De erkenning wordt ingetrokken indien de vereniging niet handelt overeenkomstig de wetten, de verordeningen of haar statuten.

De beslissing tot intrekking van de erkenning legt de nadere regels vast van de kosteloze overdracht van alle gegevens waarover de vereniging beschikt.

Artikel 7

Niettegenstaande elk strijdig beding en onverminderd de toepassing van artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek ontbindt de rechter op vraag van de koper de koopovereenkomst in geval van inbreuk op de bepalingen van de artikelen 3 of 4. Behoudens tegenbewijs worden de in de documenten vermelde gegevens geacht juist te zijn.

Artikel 8

Onverminderd de toepassing van strengere straffen waarin het Strafwetboek voorziet, worden de overtredingen van de artikelen 3, 3/1, 5 en 6, § 3, gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 10 euro tot 3.000 euro of met een van die straffen alleen.

De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op die overtredingen.

Artikel 9

§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie zijn de door de minister bevoegd voor economische zaken aangestelde ambtenaren bevoegd om de in deze wet bedoelde inbreuken op te sporen en vast te stellen.

De door deze ambtenaren opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Een afschrift ervan wordt bij een ter post aangetekende brief met ontvangstmelding binnen dertig dagen na de datum van de vaststellingen aan de overtreder toegezonden.

§ 2. In de uitoefening van hun ambt mogen de in § 1 bedoelde ambtenaren :

binnentreden tijdens de gewone openings- of werkuren in de lokalen en vertrekken waar zij voor het vervullen van hun opdracht toegang moeten hebben;

alle dienstige vaststellingen doen, zich op eerste vordering ter plaatse de documenten, stukken of boeken die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en daarvan afschrift nemen;

tegen ontvangstbewijs, beslag leggen op documenten, stukken of boeken noodzakelijk voor het bewijs van een inbreuk of om de mededaders of medeplichtigen van de overtreders op te sporen; bij ontstentenis van een bevestiging door de procureur des Konings binnen tien werkdagen is het beslag van rechtswege opgeheven;

indien zij redenen hebben te geloven in het bestaan van een inbreuk, in bewoonde lokalen binnentreden met voorafgaande machtiging van de rechter in de politierechtbank. De bezoeken in bewoonde lokalen moeten tussen acht en achttien uur en door minstens twee ambtenaren gezamenlijk geschieden. De woning wordt echter niet geschonden door degene die er met de voorafgaande, schriftelijke instemming van de bewoner binnentreedt.

§ 3. In de uitoefening van hun ambt kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren de bijstand van de politiediensten vorderen.

§ 4. De gemachtigde ambtenaren oefenen de hun door dit artikel verleende bevoegdheden uit onder het toezicht van de procureur-generaal, onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen in het bestuur.

§ 5. In geval van toepassing van artikel 10, wordt het in § 1 bedoeld proces-verbaal pas toegezonden aan de procureur des Konings, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven.

In geval van toepassing van artikel 11, wordt het proces-verbaal pas toegezonden aan de procureur des Konings wanneer de overtreder niet is ingegaan op het voorstel tot minnelijke schikking. De binnen de aangegeven termijn uitgevoerde betaling doet de strafvordering vervallen, behalve indien tevoren een klacht werd gericht aan de procureur des Konings, de onderzoeksrechter werd verzocht een onderzoek in te stellen of indien het feit bij de rechtbank aanhangig werd gemaakt. In deze gevallen worden de betaalde bedragen aan de overtreder teruggestort.

Artikel 10

Wanneer is vastgesteld dat een handeling een inbreuk vormt op deze wet of op een uitvoeringsbesluit ervan, kan de minister bevoegd voor economische zaken of de door hem met toepassing van artikel 9 aangestelde ambtenaar aan de overtreder een waarschuwing richten waarbij die tot stopzetting van deze handeling wordt aangemaand.

De waarschuwing wordt de overtreder ter kennis gebracht binnen een termijn van drie weken vanaf de vaststelling van de feiten, bij een ter post aangetekende brief met ontvangstmelding of door de overhandiging van een afschrift van het proces-verbaal waarin de feiten zijn vastgesteld.

De waarschuwing vermeldt :

de ten laste gelegde feiten en de geschonden wetsbepaling of -bepalingen;

de termijn waarbinnen zij dienen te worden stopgezet;

dat, indien aan de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, de met toepassing van artikelen 9 en 11 aangestelde ambtenaren respectievelijk de procureur des Konings kunnen inlichten, of de in artikel 11 bepaalde regeling in der minne kunnen toepassen.

Artikel 11

De hiertoe door de minister bevoegd voor economische zaken aangestelde ambtenaren kunnen, in het licht van de processen-verbaal die een inbreuk vaststellen op de bepalingen bedoeld in artikel 8, en die opgemaakt zijn door de in artikel 9, § 1, eerste lid, bedoelde ambtenaren, aan de overtreders een som voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen.

Deze som mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van de in artikel 8 bepaalde geldboete, verhoogd met de opdeciemen. De tarieven alsmede de wijze van betaling en inning worden vastgesteld door de Koning, op voorstel van de minister bevoegd voor economische zaken.

Artikel 12

De wet van 12 maart 2000 tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen wordt opgeheven.

Artikel 13

Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum. (1)

(1) Inwerkingtreding 1 december 2004 (K.B. 30-10-2004, B.S. 18-10-2004)

Zie ook :
 • www.carpass.be
 • Koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen.
 • Koninklijk besluit van 30 september 2004 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig.
 • Koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
 • Ministerieel besluit van 19 september 2005 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen.
 • Koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
 • Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
 • Koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.