Artikel 1

De aanvrager betaalt de in de artikelen 61, eerste lid, en 64sexies van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, bepaalde retributies aan de in artikel 7 van hetzelfde besluit bepaalde overheid, in contanten, door middel van overschrijving of elektronische betaling. Dezelfde overheid beslist autonoom over de betalingswijze van de retributies. Dezelfde procedure is van toepassing voor de betaling van de retributies bedoeld in artikel 55/1, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.

De retributies betreffende de verzoekschriften aan de beroepscommissie worden echter betaald door middel van overschrijving op het rekeningnummer 679-2006010-50 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, overeenkomstig de instructies van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Het tweede lid is opgeheven voor wat betreft het Vlaams Gewest.
Artikel 2

De in artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bedoelde overheid betaalt de in artikel 1, lid 1, bedoelde retributies maandelijks en overeenkomstig de instructies vermeld op de factuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Artikel 3

Met dezelfde periodiciteit als deze voorzien voor de betalingen, vermeld in artikel 2, deelt de in artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bedoelde overheid aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de inlichtingen mee bedoeld in artikel 62, §2 van hetzelfde besluit en in artikel 55/1, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.

Artikel 4

Opgeheven

Artikel 5

Opgeheven

Artikel 6

De in artikel 1, van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, bepaalde bijlagen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 11 worden vervangen door de bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 bij dit besluit.

Artikel 7

Opgeheven

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.


BIJLAGEN


Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8