Artikel 1

Het programma van de voorafgaande opleiding vóór de deelname aan het examen voorzien in artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt elk jaar door de instellingen opgericht of erkend door de overheden bevoegd voor de materie voorzien in artikel 4, 16°, van de speciale wet voor institutionele hervormingen van 8 augustus 1980, overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, directie Verkeersveiligheid, dienst Rijbewijs.

Artikel 1 Vlaams Gewest

Het programma van de voorafgaande opleiding vóór de deelname aan het examen voorzien in artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt elk jaar door de instellingen opgericht of erkend door de overheden bevoegd voor de materie voorzien in artikel 4, 16°, van de speciale wet voor institutionele hervormingen van 8 augustus 1980, overgemaakt aan het departement binnen het homogene beleidsdomein, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

Artikel 2

Het programma wordt goedgekeurd door de Minister tot wiens bevoegdheid de Verkeersveiligheid behoort of de Directeur Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om recht te geven op een vermindering tot een kwart van de in artikel 33, § 1, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen vermelde stage uren.

Artikel 2 Vlaams Gewest

Het programma wordt goedgekeurd door de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid, of zijn gemachtigde om recht te geven op een vermindering tot een kwart van de in artikel 33, § 1, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen vermelde stage uren.

Artikel 3
 • inleiding op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
 • inleiding op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • inleiding op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
 • inleiding op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
 • inleiding op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen;
 • inleiding op de techniek van het autovervoer (reactiesnelheid, zelfbeheersing, houding, defensief en preventief rijden, risicoperceptie...) en op de mechanica (algemeen, motor, remmen, transmissie, ophanging, stuurinrichting, elektrische systemen);
 • inleiding tot de pedagogie (toegepaste methodologie van het theoretisch en praktisch onderricht);
 • inleiding tot de psycho-pedagogie van het rijden;
 • inleiding tot de didactiek;
 • inleiding tot de verkeersveiligheid en de wetenschap van de mobiliteit en het vervoer;
 • inleiding tot de bescherming van het leefmilieu en de mobiliteit;
 • maatregelen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers.
Artikel 4

Het minimum aantal uren opleiding bedraagt :

 • verkeersreglementering : 60 uur;
 • mechanica : 30 uur en
 • methodieken : 30 uur.
Artikel 5

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.