Artikel 1

De gemeentelijke parkeerkaart bedoeld in de artikelen 27.1.4., 27.3.4. en 27ter van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer moet overeenstemmen met het model afgebeeld in bijlage bij dit besluit.

De kaart zoals bedoeld in bijlage bij dit besluit kan evenwel vervangen worden door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig.

Artikel 2

§1. De gemeentelijke parkeerkaart wordt op aanvraag door het gemeentebestuur uitgereikt.

§2. De gemeenteraad bepaalt :

  1. de categorie van personen aan wie de gemeentelijke parkeerkaart kan uitgereikt worden;
  2. de voorwaarden van uitreiking;
  3. de afmetingen van de kaart;
  4. het maximum aantal voertuigen dat op de kaart vermeld kan worden;
  5. de geldigheidstermijn.

§3. De parkeerkaart voor autodelen kan enkel betrekking hebben op voertuigen die via de bemiddeling van een vereniging voor autodelen aangewend worden voor autodelen of op voertuigen die door een vereniging voor autodelen aan meerdere van haar leden ter beschikking worden gesteld.

De vereniging moet een door het gemeentebestuur erkende vereniging voor autodelen zijn. De gemeenteraad bepaalt de nadere erkenningsvoorwaarden en stelt de erkenningsprocedure vast.

§4. De bewonerskaart kan enkel uitgereikt worden aan personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de gemeente, zone of straat vermeld op de bewonerskaart.

Artikel 3

De aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart moet het bewijs voorleggen dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven of, indien het een voertuig betreft dat niet moet worden ingeschreven, dat hij eigenaar is van het voertuig of dat hij er bestendig over beschikt en dat hij voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

De gemeentelijke parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor het voertuig of de voertuigen waarvan de nummerplaat of, voor het voertuig of de voertuigen die niet moeten worden ingeschreven, het merk van voertuig met het chassisnummer erop aangeduid is en voor die gemeente, zone of straat die op de kaart is aangeduid.

Artikel 5

§1. De gemeentelijke parkeerkaart wordt terug bezorgd aan het gemeentebestuur dat ze heeft uitgereikt:

  1. bij het verstrijken van de geldigheidstermijn op de kaart aangeduid door het gemeentebestuur;
  2. wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart teruggezonden moet worden aan de Dienst Inschrijving Voertuigen;
  3. bij overlijden van de houder;
  4. wanneer de houder van de gemeentelijke parkeerkaart niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2 of 3.

De gemeentelijke parkeerkaart wordt teruggezonden binnen acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt.

§2. Wanneer het gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat de gemeentelijke parkeerkaart ongeldig wordt, zendt de houder de kaart terug binnen acht dagen na de kennisgeving van de maatregel.

Artikel 6

De houder van de gemeentelijke parkeerkaart kan er een duplicaat van bekomen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij het uitreiken van het duplicaat.

Artikel 7

Het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart of het bewonersvignet kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart of het bewonersvignet uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald, wordt opgeheven.

Artikel 8

Tot 6 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit kan de gemeente bewonerskaarten uitreiken overeenkomstig het model bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart of het bewonersvignet kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart of het bewonersvignet uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald.

Deze bewonerskaarten blijven geldig tot hun vervaldag.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.


Bijlage Model van de parkeerkaart

Recto (gele kleur)

parkeerkaart1

Wanneer de parkeerkaart bestemd is voor bewoners wordt het woord « parkeerkaart » vervangen door « bewonerskaart ».

Wanneer de parkeerkaart bestemd is voor autodelen wordt het woord « parkeerkaart » vervangen door « autodelen ».

Verso (gele kleur)

De gemeenteraad kan bepalen dat de parkeerkaart bestemd voor bewoners of autodelen een andere kleur heeft dan geel.

De term « kaart » kan vervangen worden door « vignet ».