Inhoud

Afwijkende bepaling van het punt 1 van artikel 77 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

In toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 dat bepaalt dat de Minister van Mobiliteit of diens afgevaardigde, bij wijze van uitzondering, volgens de door hem vastgestelde voorwaarden en procedure, de goedkeuring en het in het verkeer brengen van een voertuig gedekt door een erkenning als alleenstaand geval kan toelaten, worden de voertuigen met een maximum toegelaten massa hoger dan 3 500 kg, ingeschreven onder het type vrachtwagen (categorieën N2 en N3) en uitsluitend voorbehouden voor het transport van fondsen van de snelheidsbegrenzer bedoeld in punt 1 van artikel 77 van hetzelfde besluit vrijgesteld.

De vrijstelling wordt toegekend op basis van een schriftelijke aanvraag geadresseerd aan :

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directie Wegverkeer - Dienst Voertuigen
City Atrium - 3e verdieping - Zone A
Vooruitgangsstraat 56 - 1210 Brussel

Het is aan de aanvrager om te bewijzen dat zijn aanvraag gegrond is. Die aanvraag dient bovendien vergezeld te zijn van een bewijs van betaling van een retributie ter waarde van 12,50 EUR te storten op het rekeningnummer 679-2006010-50 van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten - Vooruitgangsstraat - 1210 Brussel met de vermelding «afwijking snelheidsbegrenzer».

De retributie is in geen geval terugbetaalbaar.

Deze bepaling treedt in werking de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 15 januari 2007.

R. LANDUYT