Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° « ADR » : het Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en zijn bijlagen, getekend op 30 september 1957 te Genève en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960;

2° « koninklijk besluit » : het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

3° « klassen » : de klassen van gevaarlijke goederen opgesomd in paragraaf 2.1.1.1 van bijlage A bij het ADR;

4° « UN-nummer » : het identificatienummer van de stof zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van bijlage A bij het ADR;

5° « compatibiliteitsgroepen » : de groepen waarbij gelijksoortige ontplofbare stoffen en voorwerpen ingedeeld worden, zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2.1.1.6 van bijlage A bij het ADR;

6° « subklassen » : de groepen waarbij ontplofbare stoffen en voorwerpen ingedeeld worden die een gelijkaardig gevaar opleveren, zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2.1.1.5 van bijlage A bij het ADR;

7° « classificatiecode » : de code van de groepen waarbij gevaarlijke stoffen en voorwerpen binnen eenzelfde klasse ingedeeld worden, zoals gedefinieerd in afdeling 3.2.1 van bijlage A bij het ADR;

8° « verpakkingsgroepen » : de groepen waarbij bepaalde stoffen voor verpakkingsdoeleinden ingedeeld worden, zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van bijlage A bij het ADR;

9° « collo » : het eindproduct van de verpakking, klaar voor verzending zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van bijlage A bij het ADR;

10° « tank » : de houder zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van bijlage A bij het ADR;

11° « losgestort vervoer » : het vervoer van niet verpakte vaste stoffen of voorwerpen in voertuigen of containers, zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van bijlage A bij het ADR;

12° « transporteenheid » : een motorvoertuig met of zonder aanhangwagen, zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van bijlage A bij het ADR.

Artikel 2

De transporten van gevaarlijke goederen waarop een vrijstelling van afdeling 1.1.3 van bijlage A bij het ADR van toepassing is, vallen niet onder de verkeersborden C24a, C24b en C24c voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit.

C24a C24b C24c

Artikel 3

§ 1. Onder voorbehoud van het gestelde in artikel 2 vallen volgende transporten onder verkeersbord C24a, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit en voorzien van het onderbord met vermelding van de letter B :

a) alle transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij :

- klasse 1, compatibiliteitsgroepen A en L;
- klasse 3, classificatiecode D (UN-nummers 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 en 3379);
- klasse 4.1, classificatiecode D en DT;
- klasse 4.1, UN-nummers 3221, 3222, 3231 en 3232;
- klasse 5.2, UN-nummers 3101, 3102, 3111 en 3112.

b) de transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij klasse 1, subklassen 1.1, 1.2 en 1.5 (met uitzondering van de compatibiliteitsgroepen A en L), wanneer de totale netto massa van ontplofbare stoffen per transporteenheid groter is dan 1 000 kg.

c) de transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij :

- klasse 2, classificatiecodes F, TF en TFC;
- klasse 4.2, verpakkingsgroep I;
- klasse 4.3, verpakkingsgroep I;
- klasse 5.1, verpakkingsgroep I,

wanneer deze in tanks vervoerd worden.

§ 2. Onder voorbehoud van het gestelde in artikel 2 vallen volgende transporten onder verkeersbord C24a, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit en voorzien van het onderbord met vermelding van de letter C :

a) de transporten die vallen onder verkeersbord C24a, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit en voorzien van het onderbord met vermelding van de letter B;

b) alle transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij :

- klasse 1, subklassen 1.1, 1.2 en 1.5 (met uitzondering van de compatibiliteitsgroepen A en L) en subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen H en J);
- klasse 7, UN-nummers 2977 en 2978;

c) de transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij klasse 1, subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C en G), wanneer de totale netto- massa van ontplofbare stoffen per transporteenheid groter is dan 5 000 kg;

d) de transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij :

- klasse 2, classificatiecodes 2A, 2O, 3A, 3O, T, TC, TO en TOC;
- klasse 3, verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes FC, FT1, FT2 en FTC;
- klasse 6.1, verpakkingsgroep I;
- klasse 8, verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes CT1, CFT en COT;

wanneer deze in tanks vervoerd worden.

§ 3. Onder voorbehoud van het gestelde in artikel 2 vallen volgende transporten onder verkeersbord C24a, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit en voorzien van het onderbord met vermelding van de letter D :

a) de transporten die vallen onder verkeersbord C24a, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit en voorzien van het onderbord met vermelding van de letter C;

b) alle transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij :

- klasse 1, subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C en G);
- klasse 2, classificatiecodes F, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC;
- klasse 4.1, zelfontledende stoffen van types C, D, E en F;
- klasse 4.1, UN-nummers 2956, 3241, 3242 en 3251;
- klasse 5.2, organische peroxides van types C, D, E en F;
- klasse 6.1, verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes TF1 en TFC;
- klasse 6.1, UN-nummers 3381 tot 3390;
- klasse 8, verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes CT1, CFT en COT;
- klasse 9, classificatiecodes M9 en M10;

c) de transporten van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij :

- klasse 3;
- klasse 4.2, verpakkingsgroep II;
- klasse 4.3, verpakkingsgroep II;
- klasse 6.1, verpakkingsgroep II en verpakkingsgroep III voor de classificatiecode TF2;
- klasse 8, verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes CF1, CFT en CW1 en verpakkingsgroep II voor de classificatiecodes CF1 en CFT;
- klasse 9, classificatiecodes M2 en M3,

wanneer deze losgestort of in tanks vervoerd worden.

§ 4. Onder voorbehoud van het gestelde in artikel 2 vallen volgende transporten onder verkeersbord C24a, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit en voorzien van het onderbord met vermelding van de letter E :
alle transporten van de gevaarlijke goederen met uitzondering van UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

Voor de UN-nummers 2919 en 3331 kan in de goedkeuring van de zending bij bijzondere regeling een tunnelcode vastgesteld worden, waardoor het vervoer onder de beperkingen van de corresponderende paragraaf van dit artikel valt.

§ 5. Onder voorbehoud van het gestelde in artikel 2 vallen volgende transporten onder verkeersbord C24b, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit :

a) alle transporten in colli of als voorwerpen van de gevaarlijke goederen ingedeeld bij klasse 1, klasse 4.1, met classificatiecode D of DT, of met UN-nummer 2956, 3221 tot 3242 en 3251, klasse 4.2 en klasse 5.2;

b) alle transporten in tank of losgestort vervoerd, indien op het voertuig volgens afdeling 8.1.3 van bijlage B bij het ADR ten minste een etiket moet aangebracht worden volgens model nr. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2 zoals aangegeven in tabel A van bijlage A, hoofdstuk 3.2, van het ADR.

§ 6. Onder voorbehoud van het gestelde in artikel 2 vallen volgende transporten onder verkeersbord C24c, voorgesteld in artikel 68 van het koninklijk besluit :

a) het vervoer van de goederen van de klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 ongeacht de wijze van vervoer;

b) het vervoer van de volgende goederen van klasse 7 :

- de goederen met UN-nummers 2912, 2913, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 en 3333, de niet-splijtstoffen van de nucleaire brandstofcyclus en de radioactieve afvalstoffen, vervoerd in colli;
- de goederen vervoerd in tanks.

Artikel 4

Het ministerieel besluit van 23 december 2002 tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wordt opgeheven.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Brussel, 22 januari 2010
De Eerste Minister,
Y. LETERME
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE