Inhoud

In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 april 2009 (hierna : koninklijk besluit van 15 maart 1968), wordt bepaald in artikel 14, § 1, 3. : « Het in het verkeer brengen op de openbare weg van een voertuig van de categorieën M, N, O, T, C, R en S dat niet in alle opzichten overeenkomt met het goedkeuringscertificaat is verboden. ».

Overeenkomstig artikel 8, § 5, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 wordt elke verbouwing van een voertuig waardoor het niet meer overeenstemt met het goedkeuringscertificaat bekrachtigd met een afwijking ervan. Wanneer de verbouwing echter wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de fabrikant of zijn gemachtigde, wordt de aanvraag alleen in aanmerking genomen met de instemming van de fabrikant of van zijn gemachtigde.

Onder verbouwingen verstaat men grondige veranderingen, bijvoorbeeld, ter hoogte van de stuurinrichting, het ophangings-, uitlaat- of remsysteem, of fundamentele veranderingen aan het chassis of het zelfdragend koetswerk, die strijdig zijn met het bestaande goedkeuringscertificaat, proces-verbaal van goedkeuring (PVG) of certificaat van overeenstemming (C.O.C.).

Deze omzendbrief heeft als doel de verbouwingen te omschrijven die niet als dusdanig worden aanzien en waarop bijgevolg artikel 8, § 5, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, niet van toepassing is. Voor deze verbouwingen is dan ook geen akkoord van de fabrikant of diens gemachtigde vereist.

Deze omzendbrief is uitsluitend van toepassing op de voertuigen van de categorie M1 met uitzondering van voertuigen voor specifiek gebruik zoals voertuigen van politiediensten, gepantserde voertuigen, ziekenauto's, voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 100, brandweervoertuigen, voertuigen van de Civiele Bescherming, lijkauto's, en soortgelijke voertuigen. Voor de andere voertuigcategorieën blijft artikel 8, § 5, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 onverkort van toepassing.

De aanbieder van het voertuig deelt iedere in deze omzendbrief vermelde wijziging of verbouwing mee aan het keuringsstation.

Tijdens de periodieke of niet-periodieke keuring van het voertuig wordt de conformiteit van de gedane wijzigingen en verbouwingen aan de voorschriften van deze omzendbrief vastgesteld door aflevering door het bevoegde keuringsstation van een tuningrapport dat aan het overeenkomstig artikel 23decies, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 afgeleverde keuringsbewijs wordt gehecht.

Voor de afgifte van het tuningrapport geldt het tarief bedoeld in artikel 23undecies, 7°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

De in deze omzendbrief voorziene validatieprocedures beogen de vaststelling van de conformiteit van de verbouwingen of onderdelen aan de hand van een document dat aan het keuringsstation moet worden voorgelegd.

Overwegende dat er voldaan is aan de bepalingen van artikel 8 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.

Er zijn drie soorten validatieprocedures :

a) een validatieprocedure voor e- of E goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest;

b) een validatieprocedure voor niet-e- of E goedgekeurde onderdelen, gevalideerd door een erkend labo of een erkende instelling, aan de hand van een validatieverslag;

c) een validatieprocedure voor sommige verbouwingen aan de hand van een montagehandleiding.

Het erkend labo vermeld in punt b) moet voldoen aan EN 17025 of EN 45004.

De erkende instelling vermeld in punt b) moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • V.Z.W. naar Belgisch recht;
 • ISO 9001 : 2000 gecertificeerd.

Elke validatieprocedure impliceert een administratieve keuring, waarvan het tarief wordt bepaald in artikel 23undecies, 2°, b), van het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

De basisprincipes die moeten worden nageleefd voor alle op basis van deze omzendbrief toegelaten wijzigingen en verbouwingen zijn :

1) Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen puntige of snijdende delen bevatten, noch naar buiten uitstekende delen die door hun vorm, afmetingen, richting of hardheid, het gevaar of de ernst van lichamelijk letsel voor een persoon die in geval van botsing door de carrosserie wordt getroffen of aangeraakt, kunnen vergroten.

2) Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen naar buiten uitstekende delen bevatten waaraan voetgangers, fietsers of motorrijders kunnen blijven haken.

3) De bestuurder moet een vrij uitzicht hebben, zonder belemmering door enigerlei voorwerp of opschrift.

4) De voertuigen moeten voorzien zijn van wielafschermingen (carrosseriedelen, spatborden, e.a.).

5) De binneninrichting van het voertuig mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten bevatten die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen in geval van botsing.

6) De onderdelen (knoppen, hendels, enz.) en oppervlakken waaraan de inzittenden zich kunnen stoten, moeten voldoen aan de reglementaire krommingsstraal en oppervlakte.

7) De binnenkant van het dak mag in het deel boven of voor de inzittenden geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die naar achter of naar beneden zijn gericht.

8) Het oppervlak van de achterzijde van de zitplaatsen mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen.

9) Directe en indirecte verlichting mag enkel op privé-terrein worden gebruikt.

10) De originele motorkapsloten en draairichting van de motorkap dienen behouden te blijven.

Onverminderd de omzendbrief van 19 maart 2004 betreffende de verlaagde voertuigen (cat. M1), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2004, zijn de hierna vermelde wijzigingen en verbouwingen toegelaten, mits naleving van de basisprincipes en onder de hierna bepaalde voorwaarden :

1) aanbrengen van tinten en folie op achterste zijruit - voorwaarden:

 • maximale reflectiegraad 25 % (enkel voor folies)

2) aanbrengen van tinten en folie op achterruit - voorwaarden:

 • twee buitenspiegels
 • maximale reflectiegraad 25 % (enkel voor folies)

3) aanbrengen van zonneband en belettering op voorruit - voorwaarden:

 • ondergrens van zonneband niet verder dan onderste lijn van originele tegen voorruit gedraaide zonneklep
 • niet reflecterend

4) « cleanen », het verwijderen of wegnemen van:

 • zijdelingse sierstrips op deuren en drempels
 • afdekkappen rond wielopeningen
 • sierstrips op voor- en achterbumper
 • sierstrips op voor- en achterlichten
 • sierlijsten rond ruiten
 • sierlijsten op achterdeur (koffer)
 • dakrails
 • emblemen op carrosserie
 • emblemen in voorgrille
 • antenne

5) verplaatsen van officiële kentekenplaat - voorwaarden:

 • in midden of aan zijde van bestuurder
 • niet buiten zijkant van voertuig
 • onderrand minstens 30 cm boven wegdek
 • voldoende verlicht
 • verticaal of maximaal in hoek van 5° gekanteld
 • goed leesbaar op afstand van 30 m

6) vervangen van voorlicht (geen xenon) - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • behoud originele kleur (uitstraling)
 • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
 • reglementair verplichte lichten aanwezig

7) vervangen van voorlicht (xenon)- voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • behoud originele kleur (uitstraling)
 • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
 • reglementair verplichte lichten aanwezig
 • automatische lichthoogteregeling
 • koplampreinigingsinstallatie

8) vervangen van achterlicht - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • behoud originele kleur (uitstraling)
 • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
 • reglementair verplichte lichten aanwezig

9) vervangen van voor-, zij- en achterrichtingaanwijzer - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • behoud originele kleur (uitstraling)
 • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
 • knipperfrequentie tussen 60 en 120 periodes per minuut
 • behoud functionaliteit
 • behoud minimale lichtsterkte

10) vervangen en verplaatsen van derde stoplicht - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • montage volgens bepalingen van artikel 6.7 van het Reglement nr. 48 van Genève

11) vervangen en verplaatsen van achtermistlicht - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • behoud originele kleur (uitstraling)
 • aantal
 • onderrand minimum 25 cm boven wegdek
 • bovenrand maximum 120 cm boven wegdek
 • voldoen aan reglementatie eisen inzake plaatsing

12) vervangen en verplaatsen van achteruitrijlicht - voorwaarden:

 • behoud originele kleur (uitstraling)
 • aantal
 • werking enkel bij achteruitrijden
 • onderrand minimum 25 cm boven wegdek
 • bovenrand maximum 120 cm boven wegdek

13) vervangen van kentekenplaatverlichting - voorwaarden:

 • nummerplaat bij volledige duisternis goed zichtbaar op afstand van 30 m
 • geen direct licht naar achteren
 • wit
 • statisch

14) verplaatsen en verwijderen van koffersleutelgat en -greep

15) wegwerken van sleutelgat van deuren

16) verplaatsen van sleutelgat van deuren

17) vervangen van greep van klinken - voorwaarde:

 • niet raken aan sluitmechanisme

18) verplaatsen van greep van klinken - voorwaarde:

 • niet wijzigen slot

19) verwijderen van grepen van achterste deuren - voorwaarden:

 • verwijderen van achterbank
 • verwijderen van achterste veiligheidsgordels
 • definitief onbruikbaar maken van de verankeringspunten van de achterbank

20) vervangen en wijzigen van bumper - voorwaarde:

 • behoud functionaliteit

21) vervangen van carterbescherming - voorwaarde:

 • stevig en degelijk gemonteerd

22) vervangen van contactoppervlak pedaal - voorwaarden:

 • antislipbekleding in vorm van rubberuitsteeksels of geribbelde aluminium
 • stevig en degelijk gemonteerd
 • voldoende ruimte tussen pedalen

23) monteren van één of meer onafhankelijke versterkers vanaf een totaal vermogen van 500 Watt - voorwaarde:

 • gepaste zekering of ander gelijkwaardig systeem

24) vervangen en wijzigen van dashbord

25) aanbrengen van instrumentenfolie - voorwaarden:

 • wijzerplaten goed leesbaar, zowel in donker als bij klaarlichte dag
 • juiste graduatie van meettoestellen
 • indicatielampjes goed zichtbaar
 • geen aanleiding tot foute interpretatie van signalisatie

26) vervangen van achteruitkijkspiegel (binnen) - voorwaarde:

 • voldoen aan bepalingen van K.B. van 15 maart 1968

27) monteren van sporttankdeksel - voorwaarden:

 • sluiting tankdop verzekerd
 • niet raken aan ontluchtingsmechanisme

28) monteren van spoiler - voorwaarden:

 • materialen met een hoge absorptiegraad (polyester, plastiek, ABS, e.a.)
 • niet boven hoogste punt van dak (kofferspoilers)
 • niet vastgelast aan de dragende structuren (dak- en raamspoilers)
 • maximum 5 cm uitsteken voor bumper (voorspoilers)

29) verlengen van motorkap - voorwaarden:

 • functionaliteit
 • minimale lichtbundel

30) aanbrengen van lichtmask - voorwaarden:

 • minimale lichtbundel (vooraan)
 • lichtsterkte niet lager dan minimale lichtsterkte (achteraan)

31) monteren van ruitenwisser - voorwaarden:

 • minstens één
 • veegoppervlak minstens gelijk aan of groter dan oorspronkelijk

32) vervangen en wijzigen van versnellingspook - voorwaarden:

 • niet raken aan mechanisme
 • degelijk gemonteerd
 • niet hinderen werking handrem

33) vervangen van remblok - voorwaarde:

 • e- of E-goedgekeurd
 • voldoen aan voorschriften van verordening nr. 1400/2002/EG

34) verbreden van spatbord (widebodykits) - voorwaarde:

 • behoud wettelijke afstand lichten

35) monteren van spatbord - voorwaarden:

 • naar binnen plooien van rand
 • voldoende wielafscherming

36) vervangen en wijzigen van handremhendel - voorwaarden:

 • niet raken aan hefboomwerking
 • degelijke montage

37) aanbrengen en vervangen van binnendeurpaneel

38) monteren van veerpootbrug - voorwaarden:

 • montage bovenaan en volgens handleiding, indien aanwezig
 • stevig en degelijk gemonteerd

39) vervangen van buitenspiegel door e- of E-goedgekeurde buitenspiegel - voorwaarde:

 • e- of E-goedgekeurd

40) vervangen van buitenspiegel door niet e- of E-goedgekeurde buitenspiegel - voorwaarde:

 • validatieprocedure

41) vervangen van stuurwiel - voorwaarden:

 • montage door middel van vervormbare adapter, indien van toepassing
 • alle bedieningen goed bereikbaar
 • snelheidsmeter en voornaamste signalisatie goed zichtbaar
 • signaalhoorn bruikbaar

42) vervangen van zetel door e- of E-goedgekeurde zetel - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
 • degelijke bevestiging
 • geschikt voor voertuig
 • compatibel met gordels en hun verankeringspunten
 • validatieprocedure

43) vervangen van zetel door niet-e- of E-goedgekeurde zetel – voorwaarden:

 • montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
 • stevig en degelijk gemonteerd
 • geschikt voor voertuig
 • compatibel met gordels en hun verankeringspunten
 • validatieprocedure

44) vervangen van remschijf - voorwaarden:

 • voldoen aan voorschriften van verordening nr. 1400/2002/EG

45) vervangen van uitlaat door e- of E-goedgekeurde uitlaat - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
 • normale emissietest mogelijk
 • validatieprocedure

46) vervangen van uitlaat door niet originele uitlaat - voorwaarden:

 • maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
 • normale emissietest mogelijk
 • validatieprocedure

47) vervangen van motorkap door niet-e- of E- goedgekeurde (kunststoffen) motorkap - voorwaarden:

 • motorkap heeft dezelfde vorm en afmetingen als de originele
 • gebruik van originele scharnieren
 • gebruik van originele sluit- en noodvergrendeling
 • verzekeren van brandveiligheid
 • validatieprocedure

48) verwijderen van zijdelingse richtingsaanwijzers - voorwaarden:

 • voertuig is niet langer dan 6 m
 • geen koppelingsinrichting aanwezig

49) monteren van luchthapper op flanken - voorwaarde:

 • in lijn van koetswerk

50) monteren van luchthapper op dak - voorwaarde:

 • niet raken aan dragende structuren

51) monteren van luchthapper op motorkap - voorwaarden:

 • behoud afstand tussen motor en motorkap
 • niet overschrijden maximale uitsparing

52) monteren van vlinderdeur - voorwaarden:

 • geschikt voertuig
 • validatieprocedure

53) vervangen van veiligheidsgordel - voorwaarden:

 • e- of E-goedgekeurd
 • compatibel met verankeringspunten en zetel
 • validatieprocedure

54) monteren van veiligheidskooi - voorwaarden:

 • achter voorste zetels
 • verwijderen van achterbank en achterste veiligheidsgordels
 • stevig en degelijk gemonteerd (niet gelast)
 • geen invloed op integrale en functionele karakteristieken van personencompartiment
 • validatieprocedure

55) monteren van velg met adapter - voorwaarden:

 • vaste adapter aan velg
 • geschikt voertuig
 • stevig en degelijk gemonteerd
 • validatieprocedure

De voorwaarden e- of E-goedgekeurd en alle in deze omzendbrief vermelde validatieprocedures gelden uitsluitend voor voertuigen met een Europees gelijkvormigheidsattest of C.O.C. en niet voor voertuigen met een nationale goedkeuring. Deze regel is niet van toepassing voor de rubrieken 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) en 53), behoudens voor wat de voertuigen ouder dan 25 jaar op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze omzendbrief betreft.

Voor de met e- of E-goedgekeurde onderdelen verbouwde voertuigen wordt bij afwezigheid van het bijhorende homologatieattest een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden uitgereikt.

De in deze omzendbrief vermelde validatieprocedures gelden niet voor eerder gevalideerde verbouwingen, verricht onder verantwoordelijkheid van de constructeur.

De met niet e- of E-goedgekeurde onderdelen waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd verbouwde voertuigen krijgen ofwel een keuringsbewijs met een normale geldigheid ofwel een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen en krijgen de onderdelen respectievelijk ofwel een definitieve goedkeuring ofwel een definitief verbod.

De geldigheid van het keuringsbewijs kan worden verlengd tot op het ogenblik van de definitieve goedkeuring of het definitief verbod.

Leveranciers of producenten die onderdelen op de markt brengen die niet e- of E- zijn goedgekeurd en die overeenkomstig de bepalingen van deze omzendbrief aan een validatieprocedure zijn onderworpen dienen voorafgaandelijk contact op te nemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zij worden verzocht een volledig dossier over te maken. Op basis van dit dossier zal de FOD Mobiliteit en Vervoer oordelen of deze onderdelen al dan niet in aanmerking komen voor een validatieverslag.

Elk niet-e- of E-goedgekeurd onderdeel dat op de markt wordt gebracht en dat overeenkomstig de bepalingen van deze omzendbrief aan een validatieprocedure is onderworpen en waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd of waarvoor geen volledig dossier aan de FOD Mobiliteit en Vervoer is overgemaakt, krijgt een definitief verbod.

Voertuigen die met dergelijke onderdelen zijn uitgerust en die ter keuring worden aangeboden, krijgen een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen. Zijn in elk geval verboden:

1) aanbrengen van tinten en folies op voorste zijruit en voorruit (uitgezonderd zonneband)

2) aanbrengen van zonneband op voorste zijruit

3) wegnemen van sluitmechanisme van koffer

4) wegnemen van greep van als passagiersdeur gebruikte koffer

5) wegnemen van sluitmechanisme van deuren

6) wijzigen van structuur van motorkap

7) wijzigen van afstand tussen motor en motorkap

8) vervangen van motorkapscharnier

9) spoilers in materialen met lage absorptiegraad (aluminium, carbon, hout, enz.) (tenzij vermeld op tuningrapport, afgeleverd voor 1 september 2007)

10) topchops

11) afzagen van origineel spatbord dat deel uitmaakt van dragende structuren

12) hinderen of onmogelijk maken van werking van airbag

13) verwijderen van airbag

14) driepuntsveiligheidsgordel vervangen door tweepuntsgordel

15) afdekken van signalisatie

16) monteren van NOS-fles

17) plaatsen van startknop

18) wegnemen van derde stoplicht

19) plaatsen van vierde stoplicht

20) bevestigen van wiel door middel van kit met centrale bevestiging

21) wijzigingen van remsysteem

22) vergroten van spoor door middel van spoorverbreder

23) wijzigen of monteren van stabilisatorstangen

24) monteren van ander type ophangingsrubber

25) wijziging van diameter van uitgang van originele uitlaatdemper

26) monteren van versnellingsbak met andere overbrengingsverhoudingen

27) motortuning

28) monteren van niet-wegklapbare zetel vooraan in twee- en driedeursvoertuigen, tenzij achterbank en veiligheidsgordels verwijderd en verankeringspunten van achterbank definitief onbruikbaar

29) monteren van velgen met adapter los van velg

30) monteren van een stuurwiel met niet-vervormbare adapter

De bepalingen van deze omzendbrief zijn van toepassing vanaf de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op bekendmaking van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 12 maart 2010.
De staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE