Artikel 1

De bevoegdheidsdelegatie voorzien in artikel 35.2.1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt toegekend aan de leidend Adviseur van de Dienst Rijbewijs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en, bij afwezigheid of verhindering, aan de houder van de graad van Attaché die hij aanwijst.

Artikel 2

De bevoegdheidsdelegatie die overeenkomstig artikel 1 toegekend wordt, wordt eveneens toegekend aan alle hiërarchische oversten van de met deze machtiging beklede ambtenaar.

Artikel 3

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.