Artikel 1

De bevoegdheidsdelegaties voorzien in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen worden toegekend aan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer overeenkomstig de bepalingen van de bijlage van dit besluit.

Artikel 2

De delegatiebevoegdheden die overeenkomstig artikel 1 toegekend worden, worden eveneens toegekend aan alle hiërarchische oversten van de met deze machtigingen beklede ambtenaar.

Artikel 3

Het ministerieel besluit van 15 mei 2008 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt opgeheven.

Artikel 4

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.


Bijlage bij het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

1. Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

A. Delegatie aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de Adviseur-generaal van de Directie Verkeersveiligheid

BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het geven van onderrichtingen aan de erkende examencentra voor de uitvoering van hun opdracht 25, § 2
Het vaststellen van de modaliteiten van inschrijving voor het theoretisch examen 31
Het vaststellen van de modaliteiten van inschrijving voor het praktisch examen 33
Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de Beroepscommissie 47, § 1, zesde lid
Het bepalen van het model van de inlichtingenfiche en van de voorlopige inlichtingenfiche 57
Het bepalen van de bestemming die moet worden gegeven aan de aanvraagformulieren en de inlichtingenfiches betreffende overledenen 60
Het bepalen van de duur en de toekenningsvoorwaarden voor de kosteloze vervanging van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in geval van een natuurramp 61
Het aanduiden van de gemeenten die het rijbewijs kaartmodel afleveren 64bis

 

B. Delegatie aan de leidend Adviseur van de Dienst Rijbewijs en, bij afwezigheid of verhindering, aan de houder van de graad van Attaché die hij aanwijst

BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het ontvangen van de inlichtingen die door de burgemeester of zijn gemachtigde verleend worden met betrekking tot het aantal voorlopige rijbewijzen, rijbewijzen en duplicaten van deze documenten, alsmede tot het aantal internationale rijbewijzen, die hij afgegeven heeft, met vermelding van de nummers van deze documenten 62, § 2

 

C. Delegatie aan de Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie en bij afwezigheid of verhindering, aan de houder van de graad van Attaché die hij aanwijst

BEVOEGDHEID ARTIKEL
De erkenning van de examinatoren die belast zijn met het theoretische en het praktische examen 26, § 1
Het aanduiden van andere personen dan deze voorzien in het koninklijk besluit, die in het examenvoertuig mogen plaatsnemen 39, § 3, derde lid
Het aanduiden van andere personen dan deze voorzien in het koninklijk besluit, die in het voertuig, dat de kandidaat volgt tijdens het examen voor de categorie A of A < 25 kW en < 0,16 kW/kg, mogen plaatsnemen 39, § 4, tweede lid
De beoordeling van de aard van overmacht die de kandidaat vrijstelt van de retributiebijslag 63, § 2, 1°, tweede lid
Het toevertrouwen aan ambtenaren van inspectie- en controle opdrachten op de afgifte van de rijbewijzen, de internationale rijbewijzen, de voorlopige rijbewijzen en de duplicaten 64, eerste lid
Het vragen van inlichtingen betreffende de toepassing van de reglementering aan de overheden en de organismen hiermee belast 64, derde lid
De aanwijzing van het centrum waar de kandidaat, die bij twee achtereenvolgende medische of psychologische onderzoeken in hetzelfde centrum niet geschikt werd bevonden of die de voorwaarden of beperkingen vermeld in de verklaring van geschiktheid betwist, een nieuw onderzoek kan ondergaan 73, laatste lid

 

D. Delegatie aan een ambtenaar van de Dienst Rijbewijs houder van de graad van ten minste niveau C

BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het secretariaat van de Beroepscommissie verzekeren 47, § 3, tweede lid

 

2. Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

A. Delegatie aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie

BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het benoemen van de secretarissen en de helpers van de examencommissie 34, § 3, tweede lid
Het geven van instructies aan de rijscholen om een eind te maken aan de schending van de regelgeving 39, § 1, eerste lid
Het verplichten aan de houder van het brevet II, IV of V en van een instructietoelating, om het in artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde geneeskundig onderzoek te ondergaan 40, eerste lid
Het schorsen van een directie- of instructietoelating 43, eerste lid
Het verlenen van de erkenning van een rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van het oefenterrein 5, § 1, eerste lid
De termijn verlengen 5, § 1, vierde lid
De erkenning van een rijschool intrekken 6, § 3, eerste lid
De erkenning van een rijschool schorsen of intrekken 6, § 3, tweede lid
De exploitatievergunning van een vestigingseenheid intrekken 7, § 3, eerste, tweede en derde lid
Het toelaten van de houder van een brevet II, III of V om belast te worden met de leiding van een rijschool 12, § 1, 3°
De erkenning van een rijschool intrekken 12, § 1, 3°
De leden van de examencommissie benoemen 34, § 2, eerste lid
Het aanwijzen een voorzitter, drie kamervoorzitters en ondervoorzitters en een vertegenwoordiger van de Minister, titularis van een graad van niveau A 34, § 3, eerste lid
De ambtenaren en beambten aanwijzen 39, § 1, tweede lid
Het verzoeken van inlichtingen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit 39, § 1, vierde lid

 

B. Delegatie aan de Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie en, bij afwezigheid of verhindering, aan de houder van de graad van Attaché die hij aanwijst

BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het in ontvangst nemen van de aanvragen voor erkenning van rijscholen 5, § 2, eerste lid
Het in ontvangst nemen van de aanvragen voor een exploitatievergunning van een vestigingseenheid 7, § 1, eerste lid
Het in ontvangst nemen van de mededeling van het tijdelijk of definitief sluiten van een rijschool of een vestigingseenheid 7, § 4
Het in ontvangst nemen van de aanvragen voor een goedkeuring van een oefenterrein 8, § 1, eerste lid
Het ontvangen van de lijst van het leidinggevend en het onderwijzend personeel 11, § 3
De afgifte van de directie- of instructietoelating 12, § 2, eerste lid
Het verlengen van de periode voor het afgeven van de directie of instructietoelating 12, § 2, derde lid
Het weigeren van de opleidingsgetuigschriften als de opleiding niet voldoet en het schriftelijk verwittigen 14, § 4
Het goedkeuren van de onderwijslokalen en de lokalen van de administratie 15, § 1, eerste lid
Het ontvangen van de substantiële wijzigingen die men aan de lokalen wil aanbrengen 15, § 2, derde lid
Het ontvangen van de wijzigingen die men wil aanbrengen wat betreft de onderwijscategorieën en wat betreft de uitrusting en de grootte van het oefenterrein 16, § 1, derde lid
Het goedkeuren van de voertuigen categorie C of D of van de subcategorie C1 en D1 18, § 3, eerste lid
Het afleveren van een stagetoelating 33, § 2, eerste lid
De stagiair toestaan om zijn stage met een andere stagemeester verder te zetten 33, § 6, derde lid
De werking controleren van de rijscholen 39, § 1, derde lid
Het vragen van alle inlichtingen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit aan de personen die de erkenning van de rijschool hebben verkregen 39, § 2, derde lid
Het ontvangen van de aanvraag van een directie- of een instructietoelating 48, § 4, tweede lid
Het model van de personeelsfiche vastleggen 5, § 2, tweede lid
De bijzondere opleidingen erkennen 28, lid 1 en 2
De stage-uren ongeldig verklaren 33, § 4, zesde lid
Besluiten het inschrijvingsgeld terug te betalen 38, tweede lid
De spreiding van de lessen in de tijd vastleggen 20, tweede lid

 

C. Delegatie aan een ambtenaar van de Directie Certificatie en Inspectie, houder van de graad van ten minste niveau C

BEVOEGDHEID ARTIKEL
De examenzittingen organiseren en de plaats en de datum vaststellen en ze ter kennis brengen van het publiek en de inschrijvingswijze bepalen voor de examens 37

 

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

E. SCHOUPPE