Artikel 1

De bevoegdheidsdelegaties voorzien in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E worden toegekend aan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De bevoegdheidsdelegaties die overeenkomstig artikel 1 toegekend worden, worden eveneens toegekend aan alle hiërarchische oversten van de met deze machtigingen beklede ambtenaar.

Artikel 3

Het ministerieel besluit van 30 maart 2009 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E wordt opgeheven.

Artikel 4

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 15 april 2010.
E. SCHOUPPE


Bijlage bij het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

A. Delegatie aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de Adviseur-generaal van de Directie Verkeersveiligheid
BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het opstellen van de examenvragen en het geven van instructies aan de exameninstellingen 23, § 1, 7°
Het goedkeuren van de modaliteiten met betrekking tot de speciale examenzittingen 27, § 3, eerste lid
Het goedkeuren van de inschrijvingsmodaliteiten voor het theoretisch examen basiskwali- ficatie 29, derde lid
Het goedkeuren van de inschrijvingsmodaliteiten voor het praktisch examen basiskwalifi- catie 31, vijfde lid
Het goedkeuren van de inschrijvingsmodaliteiten voor het theoretisch gecombineerd examen 36, vijfde lid
Het goedkeuren van de inschrijvingsmodaliteiten voor het praktisch gecombineerd examen 38, derde lid

 

B. Delegatie aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie
BEVOEGDHEID ARTIKEL
Afwijkingen toestaan van de voorziene termijn van twee maanden voor de organisatie van examens met tolk 27, § 1, derde lid
Het aanduiden van de personen belast met de inspectie en de controle op de naleving van het besluit betreffende het rijbewijs aan de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E en het vragen van alle inlichtingen aan de organismen betreffende de toepassing van dit besluit 53
De erkenning van de opleideingscentra 46, eerste lid
De aflevering van de erkenning in de termijn 48, § 1, tweede lid en 48, § 2, derde lid
De verlening van een erkenningsnummer aan elk erkend opleidingscentrum 48, § 4

 

C. Delegatie aan de Adviseur-generaal van de Directie Verkeersveiligheid en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de leidend Adviseur van de Dienst Rijbewijs
BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het organiseren van vergaderingen met de erkende exameninstellingen, het ontvangen van informaties en statistieken 23, § 1, 9° en 11°

 

D. Delegatie aan de Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de houder van de graad van Attaché die hij aanwijst
BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het organiseren van vergaderingen met de erkende exameninstellingen, het ontvangen van informaties en statistieken 23, § 1, 6° en 8°
De erkenning van de examinatoren die belast zijn met het theoretisch en het praktisch examen 25, § 1
Het aanduiden van personen die in het examenvoertuig mogen plaatsnemen tijdens het praktisch examen basiskwalificatie 35, § 2, tweede lid
Het aanduiden van personen die in het examenvoertuig mogen plaatsnemen tijdens het gecombineerd praktisch examen 42, § 2, vierde lid
Het goedkeuren van het programma van de alternerende beroepsopleiding 52, § 3, eerste lid
Het beoordelen van de aard van overmacht die de kandidaat vrijstelt van de retributie 74ter, § 2, derde lid
De aanvaarding van andere certificaten of erkenningen 23, § 1, 2°, 47, § 1, 2°, 47, § 2, 1° en 48, § 1, eerste lid, 1°
De bepaling van de onderwerpen 47, § 1, 3°
De bepaling van de wijzen 47, § 1, 5°
De bepaling van de modaliteiten 48, § 1, eerste lid, eerste zin
De bepaling van de inhoud 23, § 1, 4°

 

E. Delegatie aan de leidend Adviseur van de Dienst Rijbewijs en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de houder van de graad van Attaché die hij aanwijst
BEVOEGDHEID ARTIKEL
Het aanbrengen van de code 95 op het bestuurdersattest of het certificaat 8, § 2, 2°
Het controleren van de inlichtingen betreffende de aflevering van de voorlopige rijbewijzen vakbekwaamheid 55/1, § 2, vierde lid

 

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.

E. SCHOUPPE