Artikel 1

De bevoegdheidsdelegatie voor het geven van vergunningen voor uitzonderlijke voertuigen, bedoeld in artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, wordt toegekend aan de ambtenaren, dossierverantwoordelijken die minstens de titel hebben van attaché van de Dienst Uitzonderlijk Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Artikel 2

De bevoegdheidsdelegatie die overeenkomstig artikel 1 wordt toegekend, wordt eveneens toegekend aan de hiërarchische oversten van de met deze machtiging beklede ambtenaar.

Artikel 3

Het ministerieel besluit van 25 november 2008 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt opgeheven.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2010.