Artikel 1

De gestandaardiseerde checklist bedoeld in artikel 61bis, § 2, 1°, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, voor het vaststellen van indicaties van tekenen van recent gebruik van één van de stoffen bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1°, van diezelfde wet, stemt overeen met het model opgenomen in bijlage.

Artikel 2

De checklist wordt in zijn totaliteit overlopen en alle tekenen die worden vastgesteld, worden erop aangekruist.

Het aankruisen op de checklist van ten minste drie tekenen verdeeld over ten minste twee verschillende rubrieken wordt beschouwd als een indicatie van tekenen van recent gebruik van één van de stoffen bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1°, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010.

Artikel 4

De Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd voor Wegverkeer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.


BIJLAGE

bijlage