Inhoud

Artikel 1. § 1. Het in het verkeer brengen van slepen van voertuigen waarvan de samenstelling niet voldoet aan de voorschriften inzake maximale massa of maximale lengte kan toegelaten worden in het kader van een proefproject, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Regering.

§ 2. De te volgen routes worden in de toestemming vermeld. De routes worden bepaald met het oog op veilig en vlot doorstromend verkeer, om beschading van de openbare weg, de bouwwerken die erop gevestigd zijn en de aangelande eigendommen te voorkomen en om de overige gebruikers en de duurzame vervoerswijzen, met name de water- en spoorwegen, voor negatieve effecten te behoeden.

§ 3. De toestemming kan elk ogenblik ingetrokken, opgeschort of gewijzigd worden naar gelang van de doelstellingen bedoeld in paragraaf 2 of om andere redenen van openbaar nut, zonder dat de houder van de toestemming aanspraak op een vergoeding kan maken.

§ 4. Het aantal toestemmingen en routes wordt bepaald naar gelang van de noodzaak van een evaluatie van het proefproject.

§ 5. De Regering bepaalt:

1° de begin- en einddatum van het proefproject;

2° de toegelaten voertuigencombinaties rekening houdend met het feit dat de sleep van voertuigen niet langer dan 25,25 meter mag zijn en dat de toegelaten maximale massa niet meer dan 60 ton mag bedragen;

3° het type goederen die niet vervoerd mogen worden;

4° de technische voorwaarden betreffende de slepen van voertuigen;

5° de voorwaarden betreffende de bestuurders;

6° de inhoud van de toestemming;

7° de procedure voor de aanvraag en de aflevering van de toestemming;

8° de modaliteiten voor de evaluatie van het project.

§ 6. De Regering bepaalt:

1° de voornaamste routes of de criteria tot bepaling van de routes op grond van de doelstellingen bedoeld in paragraaf 2;

2° een bijdrage ter gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten voor het beheer, de controle en het toezicht alsook het gebruik van de weginfrastructuur door de langere en zwaardere slepen van voertuigen;

3° de voorwaarden waaronder de slepen van langere en zwaardere voertuigen zich mogen verplaatsen.

Art. 2. In geval van overmacht of van een onverwachte hindernis kan onder de door de Regering te bepalen voorwaarden van de toegelaten route afgeweken worden.

Art. 3. (Opgeheven)

Art. 4. Een jaarlijkse evaluatie van de proefprojecten wordt aan het Parlement van Wallonië voorgelegd.