Inhoud

Artikel 1. § 1. De aanvrager maakt de vergunningsaanvraag langs de elektronische weg over aan de dienst belast met uitzonderlijk vervoer bij het Operationeel directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst door middel van de formulieren die beschikbaar zijn op de daartoe voorziene webpagina van de Waalse Overheidsdienst, overeenkomstig de daarop vermelde instructies.

De aanvrager verstrekt alle nodige inlichtingen voor de behandeling van het dossier aan de dienst bedoeld in het eerste lid.

§ 2. De dienst bedoeld in paragraaf 1 onderzoekt de betrokken voertuig(en) en verricht de nodige verificaties.

Binnen zestig dagen na ontvangst van de vergunningsaanvraag, verstrekt een ambtenaar van niveau A van de dienst bedoeld in paragraaf 1, de vergunning of deelt de aanvrager de redenen mede waarvoor de vergunning niet uitgereikt wordt.

De termijn bedoeld in het tweede lid wordt onderbroken als de vergunningsaanvraag niet volledig is. Een nieuwe termijn wordt berekend zodra de van de aanvrager verlangde stukken worden ontvangen.

Art. 2. Een ambtenaar van niveau Avan de dienst bedoeld in artikel 1, § 1, kan de modaliteiten van de vergunning van ambtswege of op verzoek van de eigenaar van de vergunning wijzigen :

1° als het vergunde traject niet wordt gevolgd vanwege wegenwerken of andere aangekondigde gebeurtenissen die een veilige en vlotte doorgang belemmeren of, meer in het algemeen, voor de redenen bedoeld in artikel 1, § 3, van het decreet van 26 mei 2016;

2° bij de toevoeging van een nieuwe bestuurder.

De houder van de vergunning dient een aanvraag tot wijziging per e-mail in overeenkomstig de instructies vermeld op de webpagina van de Waalse Overheidsdienst.

Binnen éénentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag tot wijziging, verstrekt een ambtenaar van niveau A van de dienst bedoeld in paragraaf 1, § 1, een aangepaste vergunning of deelt de houder van de vergunning
de redenen mede waarvoor de aangepaste vergunning niet uitgereikt wordt.

Art. 3. Door de houder van de vergunning wordt (-en) tijdens de geldigheidsperiode ervan :

1° alle voorwaarden nageleefd, vermeld in het decreet van 26 mei 2016, in de uitvoeringsbepalingen ervan en in de vergunning;

2° het gebruikt voertuig in het kader van het proefproject kosteloos ter beschikking gesteld, om de dienst bedoeld in artikel 1, § 1, of de aangewezen dienstverlener alle nodige handelingen op kosten van het bestuur te laten uitvoeren voor de plaatsing, de herstelling, de gegevensverwerking en de verwijdering van een datalogger en camera’s die gericht zijn op de omgeving van de trekker;

3° bij voorrang de voertuigen gebruikt die uitgerust zijn met de datalogger en de camera’s;

4° maandelijks en uiterlijk tijdens de eerste week die volgt op het einde van de maand, alle gegevens meegedeeld volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 1, § 1, over de ingezette voertuigen en de voertuigcombinaties, met name :

a) de uitgevoerde ritten, met inbegrip van de datum, de plaats en het tijdstip van vertrek en aankomst;
b) de vervoerde ladingen, met inbegrip van het volume en het brutogewicht en de aard van de belading;
c) alle mogelijke incidenten, het brandstofverbruik en de naam van de bestuurder op basis van een formulier verstrekt door de dienst bedoeld in artikel 1, § 1;

5° de dienst bedoeld in artikel 1, § 1, de tachograafgegevens van de langere en zwaardere slepen meegedeeld;

6° meerdere ritten, heen of terug, met een langere en zwaardere sleep uitgevoerd, alsook met een standaardvoertuigcombinatie op hetzelfde traject of op een vergelijkbaar traject en uitgevoerd door dezelfde bestuurder;

7° de dienst bedoeld in artikel 1, § 1, onmiddellijk elk ongeval gemeld waarbij een langere en zwaardere sleep betrokken is, alle desbetreffende gegevens op eenvoudig verzoek meegedeeld en de aanrijdingsformulieren overgemaakt;

8° de betrokken bestuurders, alsook een operationeel verantwoordelijke, gedurende minstens een halve dag kosteloos ter beschikking gesteld om input en medewerking te verlenen in focusgroepen;

9° de dienst bedoeld in artikel 1, § 1, of de dienstverlener ervan, de mogelijkheid geboden om de bestuurder als passagier te begeleiden op een traject die hij bepaalt.

Art. 4. Het vertrekpunt of het aankomstpunt ligt in het Waalse Gewest.

Art. 5. §1. Minstens zestig dagen vóór het einde van de geldigheid van de vergunning, kan de houder de verlenging ervan aanvragen via e-mail aan de dienst bedoeld in artikel 1, § 1.

§ 2. Binnen éénentwintig dagen na ontvangst van deze aanvraag, geeft de ambtenaar van niveau A van de dienst bedoeld in artikel 1, § 1, kennis van zijn beslissing om de vergunning te verlengen of te schorsen.

Bij verlenging, past de ambtenaar van niveau A van de dienst bedoeld in artikel 1, § 1, de geldigheidsduur van de vergunning aan.

De dienst bedoeld in artikel 1, § 1, kan voorwaarden met betrekking tot de voertuigen toevoegen, rekening houdend met de evolutie van de technieken, de uitrustingen en de Europese normen.

De vergunning wordt hernieuwd om de twee jaar.

Art. 6. De bestuurders hebben minstens een praktijkopleiding van één dag gevolgd, op privé terrein, voor de uitvoering van maneuvers alsook op de openbare weg, aan boord van een voertuigcombinatie die overeenstemt met de voorschriften van het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016 betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen ( LZV’s of ecocombi’s) in het kader van proefprojecten of met de vigerende reglementering in Nederland als de opleiding er plaatsvindt.

Deze opleiding wordt gegeven door :

1° hetzij een bestuurder houder van het « CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen » (Certificat CCV véhicules longs et lourds) afgegeven door het « Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen » en het attest van opleidingsbegeleider afgegeven door het « Sociaal Fonds Transport en Logistiek »;

2° hetzij een door het « Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen » erkende opleider voor de cursussen « CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen » (Certificat CCV véhicules longs et lourds);

3° hetzij een door de communautaire of regionale overheden erkende opleider in het kader van de aanvankelijke of permanente opleiding van vrachtwagenchauffeurs en houder van een regionaal attest inzake rijopleiding van een Lang Zwaar Voertuig of houder van het « CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen » (Certificat CCV véhicules longs et lourds) afgegeven door het « Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen ».
De opleidingen worden gegeven in de taal van de chauffeur, eventueel met een tolk.

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2017. Het proefproject begint te lopen op deze datum en eindigt op 30 september 2025.