Inhoud

Artikel 1. Het speekselafnamesysteem “Intercept i2” van de firma OraSure Technologies, Inc. gevestigd in Bethlehem – USA, werd definitief gegund in het kader van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 betreffende de drugopsporing in speeksel bij het rijden onder invloed.

Zowel de gerechtelijke laboratoria die wensen erkend te worden voor de speekselanalyses, als de politiescholen voor de opleiding, kunnen dit speekselafnamesysteem aankopen met eigen middelen bij de verdeler van het product, wiens gegevens beschikbaar zullen worden gesteld voor hogervermelde partners via de bevoegde interne digitale kanalen van FOD Justitie.

Art. 2. Ingevolge artikel 12, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 27 november 2015 worden, om de analyseformule voorzien in het eerste lid van vermelde paragraaf éénvormig uit te voeren, volgende startwaarden bepaald:

  • het gemiddeld gewicht van het lege speekselafnamesysteem: 9,9199 g zonder etiket en 0,1756 g per etiket;
  • het volume van de stabiliserende oplossing: 2 mL;
  • de verdunningsfactor: 3.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.