Inhoud

Artikel 1. Overeenkomstig artikel 59 van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid, treden de artikelen 56, 57 en 58 in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.