Inhoud

Onderhavige omzetbrief heeft als doel het verduidelijken en eenvormig maken van de interpretatie van het ministerieel besluit van 23 oktober 2018 tot vaststelling van de regels inzake de rijopleiding, en het rijexamen, de retributies en de beroepscommissie wat betreft de vrijstellingen die worden toegekend krachtens artikel 10. 2.4.

De EHBO-opleiding bedoeld in artikel 2.2.14 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen moet een reële meerwaarde vormen voor de persoon die deze opleiding volgt, maar ook voor de samenleving. Het mag geen nutteloze opleiding zijn.

In dit opzicht zou het abnormaal zijn om gezondheidswerkers aan strengere voorwaarden te onderwerpen dan die welke gelden voor houders van een brevet of certificaat voor eerste hulp.

Daarom wordt gevraagd artikel 10. 2.4 van het voormelde ministerieel besluit op volgende wijze te interpreteren :

a) Personen die ten minste één dag in een van de in dit artikel bedoelde beroepen hebben gewerkt verkrijgen een vrijstelling.

b) De geldigheid van deze vrijstelling is beperkt tot twee jaar gerekend vanaf de laatste gewerkte dag of gerekend vanaf de dag van de aanvraag indien de persoon tewerkgesteld is in het kader van een contract van onbepaalde duur.

c) De verwijzingen naar artikelen ″2.2.4 of 2.2.5″ moeten worden gelezen alsof ze een materiële fout bevatten en alsof ze verwijzen naar de artikelen ″10. 2.4 en 10. 2.5″.