Inhoud

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs.

Art. 2. Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, sinds ten minste twee jaar afgegeven, laat toe voertuigen van de categorie C1 met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 4.250 kg te besturen.

De toelating bedoeld in het eerste lid geldt slechts voor bestuurders van door waterstof of met een elektrische motor aangedreven voertuigen, mits de massa boven 3.500 kg uitsluitend toe te schrijven is aan de grotere massa van het alternatieve aandrijfsysteem in vergelijking met de massa van het aandrijfsysteem van een voertuig met dezelfde afmetingen dat is uitgerust met een interne verbrandingsmotor met een elektrische of compressieontsteking, en mits het laadvermogen niet wordt verhoogd ten opzichte van hetzelfde voertuig.

De voertuigen die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in het tweede lid worden opgelijst op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Art. 3. De toelating bedoeld in artikel 2 geldt slechts voor bestuurders die in dienst zijn van of werken voor een in België gevestigde vennootschap waarvan het voorwerp in verband staat met het vervoer van goederen over de weg en logistiek en die deelneemt aan het proefproject ingericht bij dit besluit.

De vennootschappen bedoeld in het eerste lid melden zich aan bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en tonen met hun statuten aan dat zij tot de in het eerste lid bedoelde sector behoren volgens de procedure beschreven op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Art. 4. De vennootschappen bedoeld in artikel 3 bezorgen, voor de duur van hun deelname aan het proefproject en volgens de procedure beschreven op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de volgende geanonimiseerde gegevens met betrekking tot de bestuurders en de voertuigen bedoeld in artikel 2 aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer:

1° het type voertuig: het merk, het model, de aard van de alternatieve aandrijving, de maximale toegelaten massa en het laadvermogen;

2° het aantal gereden kilometers;

3° het aantal ritten;

4° het werkgebiedstype: stedelijk, buitenstedelijk of beide;

5° of het voertuig de plaats heeft ingenomen van een voertuig met verbrandingsmotor of aanvullend werd ingezet;

5° het aantal verkeersongelukken.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit treedt buiten werking na afloop van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop het in werking is getreden.

Dit proefproject loopt van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2026.

Art. 6. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.