Wegcode.be tijdelijk niet beschikbaar door updates - grotendeels opgelost maar nog problemen met het forum

op . Gepost in Recente wijzigingen

Geachte bezoeker. Door updates van de serversoftware en het CMS kan het zijn dat de inhoud van wegcode.be tijdelijk niet beschikbaar is. De Franstalige website code-de-la-route.be is reeds geüpdate en weer beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Update 3/5/2019: De problemen zijn opgelost. Wegcode.be is weer beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Update 9/5/2019: Er zijn nog problemen met het forum. sommige gebruikers kunnen zich niet aanmelden.

De wegverkeerswet en het rijbewijsKB werden bijgewerkt opdat herstelexamens afhankelijk kunnen gemaakt worden van de voertuigcategorie waarmee de overtreding begaan werd

op . Gepost in Recente wijzigingen

Wie gestraft is met een rijverbod voor alle categorieën van motorvoertuigen en examens moet afleggen om hersteld te worden in het recht tot sturen, moet die examens afleggen voor de hoogste categorie rijbewijs die hij heeft gehaald.

Om dit te verhelpen geeft dit wetsvoorstel de rechter de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor het herstelexamen voor de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot verval, werd begaan.

Bron: Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen (B.S. 30-07-2018)

Enkele verwachte wijzigingen aan de reglementering

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het koninklijk besluit van 10/02/2018, dat op 05/03/2018 gepubliceerd werd, brengt de volgende wijzingen aan in het Verkeersreglement:

  • het verkeersreglement wordt aangevuld met de definities van "autobus", "autocar" en "landbouwvoertuig";
  • een maximaal toegelaten snelheid van 100 km/u op autosnelwegen voor autocars met een veiligheidsgordel op alle zitplaatsen en uitgerust met een snelheidsbegrenzer tot 100 km/u;
  • het inhaalverbod bij neerslag op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm beperken tot voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken;
  • het opheffen van het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton op 2x2-wegen;
  • uitdrukkelijk de toegang tot autosnelwegen verbieden aan landbouwvoertuigen;
  • verduidelijking van de toegangsregels voor spitsstroken;
  • het gebruik van een snelheidsplaat voor de autocars die 100 km/u mogen rijden op autosnelwegen;
  • het introduceren van een onderbord met tijdsbeperking en opheffing van de verkeersborden F107 en F109.

De inwerkintreding is vastgesteld op 1 april 2018, behalve voor de artikelen 3b, 4 et 9 van het besluit (opheffing van het inhaalverbod op 2x2-wegen buiten de bebouwde kom en van de borden die de inhaaltoelating en het einde ervan aanduiden) waarvoor 1 januari 2019 als startdatum geldt.

Bron: Koninklijk besluit van 10 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Onder 'Downloads' kunt u alvast de toekomende versie van het Verkeersreglement vinden.

Op een latere datum wordt een grondig vernieuwde tekst verwacht voor het Verkeersreglement.

Dronken fietsers hoeven hun rijbewijs niet meer in te leveren

op . Gepost in Recente wijzigingen

Artikel 35 van de Wegverkeerswet bepaalt dat een dronken of gedrogeerde bestuurder bestraft wordt met een boete èn met een verval van het recht tot sturen.
Vermits fietsers eveneens bestuurders zijn, geldt deze bepaling – die eerder op maat van de automobilisten geformuleerd is – ook voor hen.

Artikel 38, §3 geeft de rechter de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen te koppelen aan een of meer voorwaarden die verband houden met de rijvaardigheid van de betrokkene.

Deze formulering komt erop neer dat de rechter verplicht is om de overtreder zijn rijbewijs te laten inleveren bij de griffie van de rechtbank, ook als het om een fietser of bromfietser A gaat, terwijl deze verkeersdeelnemers geen rijbewijs nodig hebben.

Vanaf 1 oktober 2017 is de rechter niet meer verplicht om het rijbewijs te laten inleveren wanneer de overtreding – i.v.m.  drank- of drugsmisbruik, maar ook in het algemeen - begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is.

Bron :
Kamer van Volksvertegenwoordigers – 54 0440/001 en 54 0440/005
Belgisch Staatsblad 21/09/2017 : Wet van 18 juli 2017 tot wijziging van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968