In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2023 verscheen een wijziging aan de Wegverkeerswet (Kamerdossier 55-2750) waardoor het vanaf 1 februari 2023 mogelijk is om beroep aan te tekenen tegen een weigering van het Openbaar Ministerie om de immobilisering van het voertuig op te heffen. 

De beroepsprocedure wordt behandeld door de politierechtbank. 

Er werden daartoe volgende maatregelen ingevoerd in artikel 58bis van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer : 

  

De eerste maatregel betreft de mogelijkheid voor de persoon die de immobilisatie van het voertuig heeft bevolen, om deze van rechtswege op te heffen of om dit te doen op verzoek van de overtreder of de eigenaar van het geïmmobiliseerde voertuig.   

  

De tweede maatregel regelt het beroep tegen een weigering om de immobilisatie op te heffen. Als de eigenaar van het geïmmobiliseerde voertuig vraagt om de immobilisatie op te heffen en zijn verzoek wordt geweigerd door de Procureur des Konings, kan hij beroep indienen bij de politierechtbank.  

De rechtbank zal de partijen oproepen voor een hoorzitting en binnen 15 dagen na het indienen van het verzoek een beslissing nemen.  

Als het beroep niet wordt aanvaard, kan de aanvrager worden veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten.  

  

Ook wordt de mogelijkheid voorzien om 3 maanden na de weigering door de politierechtbank opnieuw beroep in te stellen.  

  

Kortom, deze wetsaanpassing schept de mogelijkheid voor een voertuigeigenaar om net als de overtreder een verzoek in te dienen om de immobilisering van het betrokken voertuig te beëindigen. 

Bij een afwijzing kan de voertuigeigenaar hiertegen beroep aantekenen. 

Ander recent nieuws

Infrastructuur en signalisatie Handhaving

Enkele reglementen toegevoegd en bijgewerkt

Regelgeving Website

Deze week werden een aantal reglementen toegevoegd en bijgewerkt. Het gaat met name om Brusselse reglementering betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en Waalse reglementering betreffende de administratieve geldboetes.