De verkeersregels voor het gebruik van ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ zoals elektrische steps, monowheels en hoverboards werden aangescherpt. Zo moet men vanaf 1 juli 2022 minstens 16 jaar zijn om met ‘een gemotoriseerd voortbewegingstoestel’ op de openbare weg te rijden (al gelden hierop heel wat uitzonderingen), mogen deze toestellen niet meer op het trottoir, en is het verboden om passagiers te vervoeren wanneer het toestel daar niet voor gemaakt is.

De verkeersregels voor het gebruik van ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ zoals elektrische steps, monowheels en hoverboards werden aangescherpt. Zo moet men vanaf 1 juli 2022 minstens 16 jaar zijn om met ‘een gemotoriseerd voortbewegingstoestel’ op de openbare weg te rijden (al gelden hierop heel wat uitzonderingen), mogen deze toestellen niet meer op het trottoir, en is het verboden om passagiers te vervoeren wanneer het toestel daar niet voor gemaakt is.
Gebruikers zijn fietsers, geen voetgangers
De Wegcode maakt een onderscheid tussen niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, waarbij
een niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel ieder voertuig omvat dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker foor middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust; en
een gemotoriseerd voortbewegingstoestel elk motorvoertuig omvat met één of meer wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25km per uur, zoals elektrische rolstoelen, elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit, gemotoriseerde autopeds, zelf balancerende één- of tweewielige elektrische toestellen.
De nieuwe regels hebben alleen betrekking op de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Gebruikers van deze toestellen worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht hoe snel ze met het toestel rijden. Tot nog toe werden gebruikers bij stapvoets rijden gezien als voetgangers. Maar daar stapt de regering nu definitief van af. Voortaan mag je dus niet meer op het voetpad met bijvoorbeeld een elektrische step. Tenzij je de step aan de hand houdt en er niet op rijdt. In dat geval beschouwd de wetgeving het toestel immers niet als voertuig.
Enige uitzondering is er voor personen met een verminderde mobiliteit die een gemotoriseerd voortbewegingstoestel gebruiken dat uitsluitend voor hen is bestemd en waarmee ze niet sneller dan stapvoets rijden. Zij worden in dat geval wel nog beschouwd als voetgangers en mogen op het voetpad.
Vanaf 16 jaar
Vanaf 1 juli moeten bestuurders van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel minstens 16 jaar zijn. Maar die minimumleeftijd geldt niet in woonerven en erven, op voorbehouden wegen, in voetgangerszones wanneer verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan, in speelstraten. De leeftijdsgrens is ook niet van toepassing voor personen met een verminderde mobiliteit die het toestel gebruiken dat uitsluitend voor hen is bestemd.
Parkeren
De Wegcode wordt aangepast om de regels m.b.t. het stilstaan en parkeren van gemotoriseerde of niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen te verduidelijken, op dezelfde manier als de fietsen en de tweewielige bromfietsen. De tekst stelt uitdrukkelijk dat fietsen, voortbewegingstoestellen en tweewielige bromfietsen op de rijbaan of op parkeerstroken kunnen worden geplaatst, mits er specifieke markeringen of een specifieke parkeerinfrastructuur aanwezig is.
Er worden nieuwe onderborden toegevoegd om het parkeren van (deel)voortbewegingstoestellen en (deel)fietsen te organiseren.
De draagwijdte van de borden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan- en parkeerverbod) wordt uitgebreid tot het trottoir wanneer zij worden aangevuld met een onderbord van type M. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk het parkeren en/of stilstaan van voortbewegingstoestellen (gedeeld of niet) op het trottoir te verbieden. Deelsteps, deelfietsen en tweewielige bromfietsen worden opgenomen in de verkeerstekens die betrekking hebben op het parkeren. Dit geldt ook voor speed pedelecs, aangezien hierin nog niet was voorzien, hoewel een symbool (M19) specifiek voor deze voertuigen bestaat.
Volgend zonaal verkeersbord is als voorbeeld toegevoegd:
Geen passagiers
Het is verboden om personen te vervoeren op voortbewegingstoestellen, behalve op voortbewegingstoestellen die gebouwd zijn voor het vervoer van personen en op voorwaarden dat er niet meer passagiers worden vervoer dan waarvoor er zitplaatsen zijn.
Reflectoren, geluidstoestel, remmen en afmeting
De regering introduceert tot slot bepalingen m.b.t. de technische uitrusting van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Denk aan verplichte reflectoren en een geluidstoestel voor toestellen met een stuur, zijdelingse signalisatie voor elk type toestel, de aanwezigheid van doelmatige remmen, een maximale breedte van 1 meter, enz.
In werking: 1 juli 2022.


Bron:  15 MEI 2022. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft, BS 15 juni 2022, bl. 50763.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.