HOOFDSTUK I. Technische controle van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

Artikel 1. Bij dit besluit wordt Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG gedeeltelijk omgezet.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:

1° de Richtlijn 2014/45/EU : Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG.

2° de wet van 21 juni 1985 : de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

3° het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 : het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

4° het koninklijk besluit van 23 december 1994 : het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

5° de bevoegde overheid: de Waalse Minister bevoegd voor de verkeersveiligheid of diens afgevaardigde;

6° de bevoegde beambte : de persoon bedoeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974;

7° het voertuig: elke bromfiets, motorfiets, driewieler en vierwieler als bedoeld in dit besluit;

8° de bromfiets: elk voertuig bedoeld in artikel 1, § 1, punten 1 en 1bis, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974;

9° de motorfiets: elk voertuig bedoeld in artikel 1, § 1, punten 2 en 2bis, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974;

8° de driewieler: elk voertuig bedoeld in artikel 1, § 1, punten 3 en 3bis, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974;

11° de vierwieler: elk voertuig bedoeld in artikel 1, § 1, punten 4 en 4bis, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974;

12° de technische controle: de controle die wordt uitgevoerd overeenkomstig de bijlage en die tot doel heeft na te gaan of een voertuig volkomen veilig op de openbare weg kan worden gebruikt en of het voldoet aan de vereiste en verplichte parameters inzake veiligheid en milieubescherming;

13° het technisch certificaat: het door de bevoegde autoriteit of door een erkende instelling voor technische controle afgegeven rapport met de resultaten van de technische controle;

14° de erkende instelling voor technische controle: elke erkende instelling bedoeld in het koninklijk besluit van 23 december 1994;

15° het controlestation: het centrum voor technische controle van een erkende instelling voor technische controle;

16° de gebreken: de technische defecten of andere vormen van niet-naleving die tijdens een technische controle worden vastgesteld;

17° de kleine gebreken: de gebreken die geen belangrijke gevolgen hebben voor de veiligheid van het voertuig of geen gevolgen voor het milieu, en andere kleine vormen van niet-naleving;

18° de grote gebreken: gebreken die de veiligheid van het voertuig in gevaar brengen of gevolgen hebben voor het milieu, of andere weggebruikers in gevaar brengen en andere belangrijke gevallen van niet-naleving;

19° de gevaarlijke gebreken: gebreken die een direct en onmiddellijk gevaar voor de verkeersveiligheid vormen of gevolgen hebben voor het milieu, en die rechtvaardigen dat een Lidstaat of zijn bevoegde instanties het gebruik van het voertuig op de openbare weg kan of kunnen verbieden.”.

20° de reglementaire bepalingen: de bepalingen opgenomen in het koninklijk besluit van 10 oktober 1974.

Art. 3. § 1. Aan de bepalingen van dit besluit zijn onderworpen:

1° motorfietsen, gemotoriseerde driewielers en vierwielers die worden aangedreven onder een Belgische nummerplaat of met het oog daarop, en die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm³ ;

2° motorfietsen, gemotoriseerde driewielers en vierwielers die onder een Belgische nummerplaat rijden of bestemd zijn om onder een Belgische nummerplaat te rijden en uitgerust zijn met een elektrische of hybride motor met een nominaal continu vermogen van meer dan 11 kW en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/u.

§ 2. Bromfietsen en andere voertuigen die niet onder paragraaf 1 vallen, zijn slechts onderworpen aan de artikelen 1 tot en met 5, 6, § 1, 1°, en 7 tot en met 15.

Art. 4. § 1. Voertuigen die in het verkeer worden gebracht, worden gecontroleerd op naleving van de toepasselijke voorschriften.

De controles worden uitgevoerd door erkende instellingen voor technische controle overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 23 december 1994.

§ 2. Tenzij anders bepaald, omvatten de controles de in de bijlage vermelde controles en de bij specifieke reglementaire bepalingen voorgeschreven aanvullende controles.

De bevoegde overheid stelt de bijzonderheden van de verschillende uit te voeren controles vast.

§ 3. Het voertuig wordt op initiatief van de houder aangeboden in een van de controlestations van de erkende instellingen.

Alle herkeuringen vinden plaats in het controlestation waar de volledige controle plaatsvond.

§ 4. De voertuigen bevinden zich in een propere toestand die de controle van de verschillende te controleren elementen niet belemmert.

De controle wordt gestopt wanneer brandstof- of gaslekken worden gedetecteerd.

De bestuurder moet de instructies opvolgen die hem worden gegeven om de controle van zijn voertuig mogelijk te maken.

§ 5. Ter gelegenheid van deze controles en voor zover het voertuig van deze documenten moet zijn voorzien, overhandigt degene die het voertuig ter keuring aanbiedt het laatste technisch certificaat aan de erkende instelling en legt hij de volgende documenten voor:

1° het kentekenbewijs;

2° het Europees certificaat van overeenstemming, het certificaat van overeenstemming of wat daarvoor in de plaats komt;

3° het document ″Visuele keuring van het voertuig″.

In afwijking van lid 1, 2°, hoeven bestuurders van ingevoerde voertuigen die eerder in een andere lidstaat van de Europese Unie waren geregistreerd, het certificaat van overeenstemming niet over te leggen, tenzij het kentekenbewijs onleesbaar of onvolledig is, in toepassing van de bijlagen bij Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen In dit geval kan het ontbreken van een certificaat van overeenstemming echter geen aanleiding geven tot een sanctie.

Art. 5. § 1. De controles als bedoeld in artikel 4 vallen uiteen in twee categorieën:

1° uitgebreide controles, die bestaan uit het controleren van:

a) identificatie van het voertuig, waarbij het volgende wordt gecontroleerd:

1) het chassisnummer;

2) het kentekenbewijs;

3) het certificaat van overeenstemming, het Europees certificaat van overeenstemming of wat daarvoor in de plaats komt, indien een van deze documenten als boorddocument vereist is;

b) de technische toestand van het voertuig om na te gaan of het voldoet aan de geldende veiligheids- en milieunormen;

2° gedeeltelijke controles, die in verschillende categorieën zijn onderverdeeld:

a) administratieve controles, die uitsluitend betrekking hebben op de verificatie:

1) van het kentekenbewijs;

2) van het certificaat van overeenstemming, het Europees certificaat van overeenstemming of het equivalent daarvan voor de validering van een aanvraag tot inschrijving van een gebruikt voertuig;

b) de administratieve herkeuringen, die uitsluitend betrekking hebben op de verificatie:

1) in aanwezigheid van het voertuig: het chassisnummer, de identificatieplaat en de documenten;

2) bij afwezigheid van het voertuig: documenten;

c) technische herkeuringen, d.w.z. alle andere gedeeltelijke controles.

§ 2. Tenzij anders is bepaald, omvatten de controles ten minste de controle van de in de bijlage genoemde punten.

§ 3. Alle controles, behalve die zonder presentatie van het voertuig, gaan vergezeld van een identificatiecontrole.

Bij die gelegenheid wordt nagegaan of het voertuig goed is onderhouden en of het voldoet aan de wettelijke bepalingen en aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 6. § 1. De controles zijn verplicht:

1° op verzoek van een bevoegde beambte;

2° vóór de datum waarop een voertuig opnieuw in het verkeer wordt gebracht, op naam van dezelfde houder of op naam van een nieuwe houder, van elk voertuig:

a) die is gewijzigd of aangepast aan het chassis, de carrosserie of de uitrusting, waardoor de technische kenmerken van het voertuig zijn veranderd;

b) waarvan het chassisnummer versterkt, gewist of gewijzigd is;

c) die als gevolg van een ongeval schade heeft opgelopen aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of het remsysteem, dan wel totaal verloren is gegaan;

3° voor de inschrijving van een voertuig op naam van een andere houder.

Wat betreft punt 1, 2°, c, omvat de controle de volledige controle van alle voertuigen en bovendien de controle van de geometrie van het wielstel en het chassis.

Met betrekking tot paragraaf 1, 3°, indien de nieuwe houder evenwel de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, een van de kinderen of een van de ouders van de vorige houder is, wordt geen controle uitgevoerd indien de nieuwe houder voornemens is de oude nummerplaat op zijn naam over te schrijven, voor zover hij voldoet aan de bepalingen genomen in uitvoering van artikel 21 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Indien hij deze overdracht niet overweegt, wordt vóór de inschrijving slechts een gedeeltelijke administratieve controle verricht.

§ 2. De auto-expert in de zin van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts of elke bevoegde beambte die vaststelt dat een voertuig de schade of het verlies, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, c), heeft geleden, doet daarvan aangifte bij de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur en overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2013 tot uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.

§ 3. Bij de controle bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt het voertuig aangeboden met de volgende elementen:

1° zijn laatst afgegeven kentekenbewijs;

2° een kentekenplaat;

3° de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot dit kenteken.

De bevoegde overheid stelt de categorieën kentekenplaten vast die aan de technische controle moeten worden onderworpen.

In afwijking van artikel 5, § 2, is de in § 1, eerste lid, 3°, bedoelde controle beperkt tot een visuele controle van de technische toestand van het voertuig in de volgende gevallen :

1° indien het voertuig beschikt over een technisch certificaat overeenkomstig artikel 9 dat minder dan twee maanden voor de controle is afgegeven;

2° indien het voertuig in België is ingevoerd en eerder in een andere lidstaat van de Europese Unie is ingeschreven en beschikt over een door de bevoegde overheid van die lidstaat afgegeven technisch certificaat waaruit blijkt dat het voertuig minder dan twee maanden voor de in het eerste paragraaf, eerste lid, 3°, bedoelde controle met goed gevolg een technische controle heeft ondergaan die ten minste voldoet aan de bepalingen van richtlijn 2014/45/EG, 3°.

Indien na deze visuele controle blijkt dat het voertuig geen technische gebreken vertoont of niet aan de voorschriften voldoet, wordt een document ″Visuele keuring van het voertuig″ afgegeven.

Indien het voertuig aan het einde van deze visuele controle daarentegen één of meer technische gebreken vertoont of één of meer tekortkomingen vertoont die niet aan de voorschriften voldoen, wordt het voertuig onmiddellijk opnieuw aan een volledige controle onderworpen.

Het in paragraaf 3 bedoelde document ″Visuele keuring van het voertuig″ vermeldt de gegevens bedoeld in artikel 9, § 2, tweede lid, punten 1° tot en met 9°.

Het document ″Visuele keuring van het voertuig″ vergezelt altijd het in lid 1 bedoelde technisch certificaat, waarop het keuringsstation dat de visuele controle van de technische toestand van het voertuig heeft uitgevoerd, onuitwisbaar de woorden ″NIET GELDIG ZONDER HET document ″VISUELE KEURING VAN HET VOERTUIG″″ aanbrengt.

Art. 7. Gedeeltelijke controles zijn verplicht:

1° op verzoek van een bevoegde beambte;

2° voor de voertuigen bedoeld in artikel 10, §§ 2 tot 4;

3° in geval van overdracht bedoeld in artikel 6, § 1, eerste lid, 3°.

De in lid 1, 2°, bedoelde controle vindt plaats binnen twee maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige volledige of gedeeltelijke controle. Aan het einde van deze termijn wordt een volledige controle uitgevoerd.

Art. 8. Van de technische controle zijn vrijgesteld:

1° de politievoertuigen;

2° voertuigen die rijden onder dekking van een proefrittenplaat en een geldig kentekenbewijs, overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens;

3° voertuigen die zijn ontworpen, gebouwd en geregistreerd voor gebruik door de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer, de ordehandhaving en de medische hulpdiensten.

Art. 9. § 1. De controles leiden, afhankelijk van het geval, tot de afgifte van een technisch certificaat of een document ″visuele keuring van het voertuig″, waarvan het model door de bevoegde instantie wordt vastgesteld.

§ 1. Het certificaat vermeldt ten minste:

Het opschrift "§ 1" dient gelezen te worden als "§ 2".

1° de voertuigidentificatienummer (VIN);

2° kentekenplaatnummer van het voertuig en kenletters van het land van inschrijving;

3° plaats en datum van controle;

4° stand van de kilometerteller die tijdens het vorige en huidige uitgebreide bezoek is geregistreerd, indien beschikbaar;

5° voertuigcategorie, indien beschikbaar;

6° het aantal zitplaatsen naast de bestuurderszitplaats;

7° vastgestelde gebreken en hun categorie;

8° elke tekortkoming in de naleving van de reglementaire bepalingen;

9° de algemene beoordeling van het voertuig;

10° gegevens betreffende controles waaraan het voertuig krachtens andere wettelijke bepalingen is onderworpen;

11° sommige nuttige informatie voor volgende bezoeken;

12° de identificatiegegevens van de erkende instelling voor technische controle die de controle heeft uitgevoerd.

§ 3. Een geldig technisch certificaat dat in een lidstaat van de Europese Unie is afgegeven voor een in die lidstaat ingeschreven voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig een gunstige technische controle als bedoeld in Richtlijn 2014/45/EU heeft ondergaan, wordt door de bevoegde overheid erkend.

In geval van twijfel kan de bevoegde overheid de geldigheid van het technisch certificaat controleren alvorens het te erkennen.

Art. 10. § 1. Het technisch certificaat is geldig indien bij de controle wordt vastgesteld dat :

1° het voertuig geen technisch defect vertoont of niet voldoet aan de reglementaire bepalingen;

2° het voertuig een of meer technische gebreken vertoont die het weliswaar niet gevaarlijk maken, maar die toch moeten worden gecontroleerd;

3° het voertuig vertoont één of meer regelgevende tekortkomingen die als kleine gebreken worden gecategoriseerd en die gemakkelijk kunnen worden verholpen.

§ 2. De geldigheidsduur van het technisch certificaat bedraagt drie maanden indien, ongeacht eventuele tekortkomingen zoals bepaald in § 1, het voertuig één of meerdere administratieve tekortkomingen vertoont die door de bevoegde overheid als kleine gebreken worden aangemerkt.

§ 1. De geldigheidsduur van het technisch certificaat bedraagt vijftien dagen wanneer het voertuig, zonder een onmiddellijk gevaar op te leveren, een of meer ernstige gebreken vertoont.

Het opschrift "§ 1" dient gelezen te worden als "§ 3".

§ 4. De geldigheidsduur van het technisch certificaat vervalt wanneer de toestand van een onderdeel of groep onderdelen of een of meer tekortkomingen in de naleving van de reglementaire bepalingen zodanig is dat het voertuig niet wordt toegelaten of in het verkeer wordt gehouden. Deze gebreken worden als gevaarlijke gebreken gecategoriseerd.

In dergelijk geval wordt de melding ″VERBODEN VOOR HET VERKEER″ op het technisch certificaat aangebracht.

§ 5. De kleur van het technisch certificaat is groen in de gevallen bepaald in de paragrafen 1 en 2 en rood in de gevallen bepaald in de paragrafen 3 en 4.

§ 6. Voor de controle bedoeld in artikel 6, § 1, eerste lid, 3°, gaat het certificaat, beschreven in artikel 10, § 1, vergezeld van een aanvraag tot inschrijving.

De in artikel 6, § 1, derde lid, bedoelde controle geeft aanleiding tot de afgifte van een aanvraag tot inschrijving.

Art. 11. § 1. De erkende instellingen voor technische controle zijn gerechtigd de in dit artikel bedoelde vergoedingen te innen.

De erkende instellingen maken in elk van hun keuringsstations door middel van een uithangbord de bedragen kenbaar van al de vergoedingen die zij gemachtigd zijn te innen.

§ 2. De kosten van de controles zijn ten laste van de houder van het voertuig.

De betalingen worden contant verricht, tenzij door de bevoegde overheid anders is overeengekomen.

§ 1. De bedragen van de vergoedingen, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, worden als volgt vastgesteld:

Het opschrift "§ 1" dient gelezen te worden als "§ 3".

1° volledige controle volgens bijlage: 48,50 euro;

2° gedeeltelijke controle van een voertuig, ten gevolge van:

a) op verzoek van een bevoegde beambte: 13,30 euro;

b) een administratieve keuring of herkeuring: 8.40 euro;

c) een technische herkeuring: 13,30 euro;

3° het opstellen, valideren en afgeven van een aanvraag tot inschrijving voor andere controles dan bedoeld in paragraaf 3, 1°: 4.20 euro;

4° het zoeken naar of de afgifte van een duplicaat van een afgegeven origineel document: 13,30 euro;

5° de controle over een voertuig na en ongeval:

a) controle van de geometrie van het wielstel en het chassis: 103,10 euro;

a) controle van de geometrie van het wielstel: 51,80 euro;

Het tweede opschrift "a)" dient gelezen te worden als "b)".

6° toeslag voor het niet aanbieden van het voertuig voor een technische controle, na het maken van een afspraak: 30,00 EUR; deze toeslag is niet van toepassing in geval van annulering meer dan 48 uur voor de afspraak of in geval van behoorlijk gerechtvaardigde overmacht.

7° de conformiteitscontrole van een voertuig ingevoerd krachtens artikel 3, § 3ter, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen; 85,00 euro;

8° de conformiteitscontrole:

a) controle om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen met het oog op de afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs: 108,50 euro;

b) validering of aflevering van een identificatieplaatje: 8,40 euro.

§ 4. De in paragraaf 3 bedoelde bedragen worden automatisch op 1 januari van elk jaar aangepast naar gelang van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het vorige jaar. Bij de indexering wordt het resultaat, in voorkomend geval, afgerond tot de dichtstbijzijnde gehele decimaal.

De aanvangsindex is die van november 2020, behalve voor de bedragen vermeld in het derde paragraaf, 1° en 7°, waarvoor de aanvangsindex die van november 2022 is.

§ 5. In geval van overmacht te beoordelen door de bevoegde overheid, kan de overeenkomstig paragraaf 3, 6°, verschuldigde toeslag voor het niet aanbieden van het voertuig worden terugbetaald.

In geval van overmacht mag het voertuig alleen worden gebruikt voor lege ritten via de meest rechtstreekse route tussen het controlestation en de woonplaats of de plaats van vestiging van de eigenaar van het voertuig of de plaats van vestiging van de hersteller en omgekeerd.

HOOFDSTUK II. Wijzigingen in het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen

Art. 12. Artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 oktober 2017, wordt aangevuld door een punt 24, luidend als volgt:

“24. “de erkende instelling voor technische controle”: de instellingen erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.”.

Art. 13. Artikel 3 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, wordt aangevuld met een paragraaf 3ter, luidend als volgt:

“§ 3ter. Voertuigen die worden ingevoerd en voor het eerst in België in het verkeer worden gebracht volgens de procedure bedoeld in artikel 1, § 4bis, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, worden aangeboden aan een erkende instelling voor technische controle, die de conformiteit van het voertuig controleert en nagaat of het voldoet aan de reglementaire bepalingen van dit besluit.”.

HOOFDSTUK III Slotbepalingen

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Art. 15. De Minister van Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

PDF