Het Waals Gewest voert enkele aanpassingen door in het verkeersreglement. De plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens worden uit het verkeersreglement verwijderd, er wordt een snelheidslimiet van 30 km/u ingevoerd op delen van de openbare weg aangeduid met de borden D9 en D10 gelegen binnen de bebouwde kom en enkele ladingsvoorschriften worden aangepast. Deze wijzigingen gaan in op 2 oktober 2021.

Op delen van de openbare weg aangeduid met de borden D9 en D10 gelegen binnen de bebouwde kommen, in het Waals Gewest, geldt voortaan eens snelheidsbeperking van 30 km/u. Op deze delen van de openbare weg zijn enkel voetgangers en fietsers toegelaten en - in het geval van D9 - ook bromfietsen klasse A. Voor die laatste verandert er echter niets aangezien bromfietsen klasse A per definitie al begrensd zijn op 25 km/u. De drie gewesten wijken voortaan, elk op een andere manier, af van de oude federale snelheidslimieten.

De ladingvoorschriften voor het vervoer van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk of in balen werd aangepast in lijn met de voorschriften die reeds golden in het de andere gewesten.

Verder worden, voor wat betreft het Waals Gewest, de plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens geschrapt uit het verkeersreglement. Een logische beslissing aangezien deze er niet thuishoren. Deze horen in het 'Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens'.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.